TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT


QUY CHẾ

 

Về chức trách, nhiệm vụ và lề lối làm việc của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 818 ngày 30 tháng 07 năm 2007

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ

 

Điều 1. Vị trí

Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội là đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, mọi hoạt động của Vụ chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Chức trách, nhiệm vụ

Tại Điều 2 Quyết định số 65/QĐ-V9 ngày 19/7/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chức trách nhiệm vụ của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A) như sau:

1. Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an trực tiếp điều tra và những vụ án hình sự do Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra.

2. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với Viện kiểm sát nhân dân địa phương về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực đơn vị được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

3. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án và của các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các kiến nghị về việc áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

 

 

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHỨC DANH

 

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Tổ chức bộ máy của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội được tổ chức như sau:

a. Có các tổ nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự do Vụ trưởng phân công; theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số lượng và cơ cấu các tổ nghiệp vụ do Vụ trưởng quyết định.

b. Tổ Văn phòng.

2. Mỗi tổ nghiệp vụ do một Phó Vụ trưởng trực tiếp phụ trách, quản lý điều hành. Tổ văn phòng do Vụ trưởng trực tiếp phụ trách.

Điều 4. Nhiệm vụ của các tổ nghiệp vụ

1. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện tốt công tác quản lý, phân loại xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, các vụ án hình sự do Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra theo đúng quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự.

3. Phối hợp với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) hướng dẫn, chỉ đạo các Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội theo đúng các quy định của pháp luật đối với các vụ án do Vụ quyết định truy tố, ủy quyền cho Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm; các vụ án do Viện kiểm sát địa phương đã có thỉnh thị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định truy tố.

4. Phát hiện, tổng hợp các vi phạm và nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm trong hoạt động điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để kịp thời kiến nghị khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

5. Theo dõi, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình tội phạm và hướng dẫn, kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội của các Viện kiểm sát địa phương được phân

công phụ trách. Kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Viện quyết định áp dụng các biện pháp tố tụng thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Viện đối với các vụ án Vụ trực tiếp kiểm sát điều tra và của Viện kiểm sát địa phương đề nghị.

6. Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh điều tra viên đã vi phạm pháp luật trong khi tiến hành điều tra.

7. Tổng hợp vi phạm của Toà án cấp sơ thẩm để kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm.

8. Kiến nghị với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Tham gia các đề án của các ngành, các dự án hợp tác quốc tế… theo sự phân công của Lãnh đạo Viện; xây dựng và thực hiện các đề tài khoa học và chuyên đề nghiệp vụ; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm được phân công.

Điều 5. Nhiệm vụ của tổ Văn phòng

Tham mưu đề xuất với Vụ trưởng về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc trong Vụ, gồm:

1. Xây dựng chương trình kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các tổ nghiệp vụ.

2. Xây dựng các loại báo cáo định kỳ: tuần, tháng, quý, năm, chương trình công tác quý, năm, báo cáo thống kê và báo cáo khác do Viện trưởng yêu cầu.

3. Tiếp nhận, quản lý công văn đến và gửi công văn đi theo yêu cầu công tác; chuyển giao công văn trong Vụ đảm bảo kịp thời đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục.

Giúp Vụ trưởng quản lý công tác cán bộ, thi đua khen thưởng và các công tác thuộc nghiệp vụ văn phòng.

4. Tiếp nhận thụ lý hồ sơ các vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ công an và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra chuyển đến mà Vụ trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát địa phương thỉnh thị; hồ sơ vụ việc của các cơ quan, đơn vị hữu quan trao đổi; chuyển giao các hồ sơ nói trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị hữu quan sau khi đã giải quyết.

5. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm của Vụ theo quy định.

6. Thực hiện đánh máy, in ấn sao chụp các văn bản tài liệu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Vụ.

7. Trực tiếp hoặc làm đầu mối xây dựng, nghiên cứu, tổng hợp các đề tài khoa học và chuyên đề nghiệp vụ của Vụ.

8. Theo dõi, quản lý hoạt động tương trợ tư pháp đối với các vụ án thuộc lĩnh vực Vụ được phân công.

9. Chuẩn bị nội dung các buổi giao ban hàng tuần của tập thể Lãnh đạo Vụ.

10. Nhận và cấp phát tiền lương, phụ cấp, các tiêu chuẩn chế độ và văn phòng phẩm cho cán bộ trong Vụ.

11. Quản lý tài sản của Vụ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao hoặc được hình thành từ các nguồn hợp pháp khác.

12. Liên hệ đăng ký ô tô của cơ quan để đưa, đón hoặc mua vé máy bay khi Lãnh đạo Vụ đi công tác.

Điều 6. Chức trách, nhiệm vụ của Lãnh đạo Vụ, của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Kiểm tra viên và cán bộ nghiệp vụ

1. Vụ trưởng

a. Là thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ công việc về tổ chức, chuyên môn của Vụ; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về mọi hoạt động thuộc chức trách nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với các Phó Vụ trưởng bàn thống nhất các công tác của Vụ như tiếp nhận, sắp xếp, điều động cán bộ trong đơn vị, tổ chức và biên chế cán bộ, kế hoạch công tác.

b. Trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

Những vụ án báo cáo với tập thể Lãnh đạo Viện hoặc Uỷ ban kiểm sát thì Vụ trưởng phải nắm chắc nội dung vụ án và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

c. Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công cho các kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Vụ và ký các văn bản pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự đối với vụ án do Vụ trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra theo Quyết định số 41/QĐ-VKSTC ngày 02/3/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

d. Quyết định việc hướng dẫn các vụ án do Viện kiểm sát địa phương thỉnh thị mà Phó Vụ trưởng đã hướng dẫn nhưng địa phương có ý kiến khác và các vụ án thỉnh thị nhưng quan điểm khác nhau giữa Phó Vụ trưởng và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên. Chủ trì cuộc họp tập thể Lãnh đạo Vụ để nghe và cho ý kiến hướng dẫn các vụ án Viện kiểm sát địa phương thỉnh thị mà tập thể Lãnh đạo Viện hoặc Uỷ ban kiểm sát cấp tỉnh còn có ý kiến khác nhau.

đ. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các đề tài khoa học và chuyên đề nghiệp vụ của Vụ.

e. Trực tiếp phụ trách công tác của tổ Văn phòng.

g. Ký các báo cáo định kỳ của Vụ gửi Lãnh đạo Viện; các chuyên đề nghiệp vụ; báo cáo đề xuất những vụ việc thuộc đường lối xử lý vụ án với Lãnh đạo Viện.

h. Khi Vụ trưởng đi vắng phân công cho một Phó Vụ trưởng phụ trách để điều hành hoạt động của đơn vị.

i. Chỉ đạo giải quyết các công tác khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

2. Phó Vụ trưởng

a. Là người giúp Vụ trưởng, được Vụ trưởng phân công phụ trách tổ nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về toàn bộ kết quả công tác của tổ được phân công phụ trách.

b. Trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với vụ án do Vụ trưởng phân công; ký các văn bản về hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội đối với Viện kiểm sát các địa phương; ký các văn bản tố tụng theo uỷ quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ký thay Vụ trưởng một số văn bản pháp lý trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về trật tự xã hội thuộc thẩm quyền Vụ trưởng khi Vụ trưởng vắng mặt.

c. Phân công và kiểm tra công việc của các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ nghiệp vụ của tổ; điều chuyển công việc trong tổ khi cần thiết.

d. Ký các báo cáo của Vụ với Lãnh đạo Viện theo sự phân công của Vụ trưởng.

đ. Đề xuất về tội danh và đường lối xử lý vụ án thuộc phạm vi phụ trách.

e. Định kỳ tổ chức kiểm tra nghiệp vụ ở các Viện kiểm sát địa phương.

g. Định kỳ tổng hợp báo cáo công việc đã làm của tổ để Văn phòng Vụ tổng hợp báo cáo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác mà Vụ trưởng phân công.

3. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ nghiệp vụ

a. Được phân công công tác ở một tổ, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng phụ trách tổ. Khi cần thiết, do yêu cầu nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ chịu sự điều động của Vụ trưởng để giải quyết công việc cụ thể.

b. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và thực hiện đúng các thẩm quyền theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Quy chế thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trước Lãnh đạo Vụ về các quyết định pháp lý và kết quả công tác của mình.

c. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án do Lãnh đạo Vụ phân công, đảm bảo hoạt động điều tra đúng luật định, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Xây dựng hồ sơ kiểm sát điều tra theo đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thực hiện việc thống kê tội phạm theo quy định.

d. Nghiên cứu hồ sơ các vụ án thỉnh thị theo địa bàn được phân công. Khi báo cáo đề xuất ý kiến của mình với Lãnh đạo Vụ, phải có báo cáo bằng văn bản gửi Lãnh đạo Vụ ít nhất một ngày trước khi trực tiếp báo cáo.

đ. Chủ động đề xuất kế hoạch đi công tác địa phương được giao phụ trách. Kịp thời phát hiện những vấn đề về tình hình tội phạm, tình hình công tác của các Viện kiểm sát địa phương để báo cáo Lãnh đạo Vụ hướng dẫn, chỉ đạo.

Có các biện pháp tích cực, thích hợp để quản lý được tình hình ở các Viện kiểm sát địa phương được phân công theo dõi; định kỳ 6 tháng và 1 năm có nhận xét, đánh giá bằng văn bản về tình hình tội phạm, ưu khuyết điểm về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội thuộc địa bàn phụ trách; khi có việc đột xuất trực tiếp đi địa bàn theo sự phân công của Lãnh đạo Vụ.

e. Đề xuất và tham gia xây dựng chương trình công tác hàng năm của Vụ, công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát địa phương về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự; đề xuất giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công việc được giao.

g. Tích lũy những vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Tòa án, định kỳ sáu tháng, một năm tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Vụ để kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

h. Theo dõi kết quả xét xử của Toà án đối với các vụ án được phân công trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập cáo trạng, uỷ quyền cho Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Đề xuất biện pháp giải quyết các trường hợp Viện kiểm sát hoặc Toà án địa phương có quyết định khác với quyết định xử lý của Vụ.

i. Tham gia xây dựng đề tài khoa học và chuyên đề nghiệp vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Vụ và xây dựng các văn bản pháp luật khác khi có yêu cầu.

k. Các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ nghiệp vụ được phân công xây dựng các chuyên đề chuyên sâu về các tội phạm, có biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

l. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm về các vụ án do Kiểm tra viên hoặc cán bộ nghiệp vụ được giao tiến hành một số hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra khi Lãnh đạo Vụ phân công phụ trách.

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác mà Lãnh đạo Vụ phân công.

Điều 7. Về quản lý, điều hành

1. Thực hiện nguyên tắc Lãnh đạo tập thể và cá nhân phụ trách. Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng trí tuệ tập thể và năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm của cá nhân. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trước Lãnh đạo Vụ về kết quả công tác, về các quyết định và hành vi pháp lý của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trước Vụ trưởng về kết quả công tác của tổ, của các Kiểm sát viên và của các cán bộ được phân công phụ trách. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và tập thể Lãnh đạo Viện về toàn bộ hoạt động của Vụ.

2. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ; tập thể Lãnh đạo Vụ giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần để kiểm điểm công tác đã thực hiện tuần trước và triển khai công tác tuần tiếp theo; hàng tháng các tổ nghiệp vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả công tác trong tháng và dự kiến công việc tháng tới để phản ánh cho văn phòng Vụ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Vụ và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Hàng tháng các tổ họp để kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác đã đề ra và bàn triển khai công tác tháng tới vào ngày của tuần cuối tháng, phản ảnh cho tổ văn phòng để tổng hợp báo cáo tập thể Lãnh đạo Vụ.

4. Tổ chức phối hợp giữa chính quyền, chi bộ, công đoàn để giáo dục, động viên cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Định kỳ sinh hoạt liên tịch để đánh giá công tác và bàn công tác phối hợp của thời gian tiếp theo.

5. Việc thỉnh thị, báo cáo được thực hiện như sau:

a. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ được phân công kiểm sát điều tra vụ án phải đăng ký vào sổ thụ lý án của Vụ. Đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp, các vụ phạm tội có tổ chức…phải có báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả điều tra, kiểm sát điều tra, những khó khăn vướng mắc, ý kiến đề xuất giải quyết… Khi kết thúc điều tra vụ án có báo cáo đề xuất quan điểm xử lý vụ án, bị can, trình Lãnh đạo Vụ để xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Các báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ nghiệp vụ về áp dụng các biện pháp pháp lý trong quá trình giải quyết vụ án đều phải được thể hiện bằng văn bản được lưu trong hồ sơ kiểm sát điều tra theo Quy chế kiểm sát điều tra. Trong trường hợp báo cáo với tập thể Lãnh đạo Vụ thì phải gửi trước báo cáo và các tài liệu cần thiết khác cho Lãnh đạo Vụ. Đồng chí Lãnh đạo Vụ phụ trách và Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ phải có đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đó.

b. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ thực hiện công việc theo sự phân công và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Vụ trưởng phụ trách tổ. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vụ trưởng hoặc tập thể Lãnh đạo Vụ. Trường hợp có ý kiến khác với kết luận của Vụ trưởng thì Vụ trưởng báo cáo Phó Viện trưởng phụ trách khối. Khi đã có ý kiến của Lãnh đạo Viện thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ đó phải chấp hành.

c. Các quyết định thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Viện như các quyết định xử lý vụ án, xử lý bị can, các vụ, việc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với Cơ quan điều tra, Tòa án hoặc tranh chấp ý kiến giữa Vụ với các Viện kiểm sát địa phương… Vụ trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lãnh đạo Viện phụ trách.

6. Việc thụ lý, giải quyết trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được thực hiện theo Quy chế về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân.

7. Chấp hành nghiêm chỉnh Luật lao động, Pháp lệnh về công chức, quy định của cơ quan về mặc trang phục, đeo phù hiệu, cấp hiệu…

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ cần nghỉ làm việc một ngày báo cáo Phó Vụ trưởng phụ trách trực tiếp. Khi nghỉ phép hoặc nghỉ làm việc từ hai ngày trở lên phải báo cáo Vụ trưởng.

 

 

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC TRONG NGÀNH

VÀ VỚI CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN

 

Điều 8. Quan hệ với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Vụ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến Phó Viện trưởng phụ trách khối về công tác nghiệp vụ giải quyết án hình sự và các mặt công tác khác của đơn vị, phải nghiêm chỉnh chấp hành ý kiến chỉ đạo của Phó Viện trưởng phụ trách khối.

2. Trong trường hợp Vụ trưởng chưa nhất trí với ý kiến kết luận của Phó Viện trưởng thì đề nghị Phó Viện trưởng báo cáo xin ý kiến Viện trưởng, Vụ trưởng được bảo lưu ý kiến. Khi Viện trưởng chưa trả lời, mà sự việc cần giải quyết ngay, thì phải chấp hành ý kiến của Phó Viện trưởng.

Điều 9. Quan hệ với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác trong việc thực hiện pháp luật, chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; xây dựng chuyên đề nghiệp vụ về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm, văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật; bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ.

2. Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân địa phương về những vụ án do cấp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án nhân dân tối cao xử hủy án để điều tra lại hoặc xét xử lại từ đầu và những vụ án do Tòa án đề nghị khởi tố vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

3. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tạm giữ, tạm giam; công tác thi hành án và công tác thống kê tội phạm.

4. Quan hệ với Viện khoa học kiểm sát: nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ.

5. Quan hệ với Văn phòng để phối hợp, tổ chức thực hiện chương trình công tác, quản lý hành chính tư pháp, trang bị phương tiện, kinh phí phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ.

6. Quan hệ với Vụ tổ chức cán bộ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, tiếp nhận, điều động, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực hiện chính sách cán bộ; đề nghị bổ nhiệm cán bộ của Vụ.

  

Điều 10. Quan hệ với các Viện kiểm sát nhân dân địa phương

1. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội căn cứ vào các quy định pháp luật và Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để hướng dẫn nghiệp vụ và áp dụng pháp luật cho các Viện kiểm sát nhân dân địa phương; thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho các Viện kiểm sát nhân dân địa phương (khi được Lãnh đạo Viện uỷ nhiệm).

2. Viện kiểm sát nhân dân địa phương có trách nhiệm nghiên cứu hướng dẫn của Vụ để vận dụng đúng pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

Trường hợp không nhất trí với hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ thì trao đổi lại với Vụ nghiệp vụ và báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao cho Vụ thông báo thì Viện kiểm sát nhân dân địa phương phải chấp hành.

3. Những vụ án do Cơ quan điều tra - Bộ Công an trực tiếp điều tra, sau khi kết thúc điều tra Vụ phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát địa phương dự kiến sẽ làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố ở giai đoạn xét xử biết và cử Kiểm sát viên tiếp xúc hồ sơ vụ án để có điều kiện nắm chắc chứng cứ vụ án khi kiểm sát xét xử và tranh tụng tại phiên toà.

Điều 11. Quan hệ với các Cơ quan điều tra của Bộ Công an và Toà hình sự - Toà án nhân dân tối cao

1. Đây là mối quan hệ giữa các cơ quan nghiệp vụ của các ngành trong quá trình tiến hành tố tụng và phối hợp trao đổi nghiệp vụ, do vậy mọi hoạt động phối hợp bảo đảm theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật.

2. Chủ động tổ chức các cuộc họp hoặc tham gia các cuộc họp giữa các ngành để trao đổi, bàn bạc thống nhất những vấn đề nghiệp vụ qua việc điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố đối với các vụ án cụ thể và thống nhất những vấn đề cần hướng dẫn các ngành Công an, Viện kiểm sát, Toà án địa phương khi có yêu cầu.

3. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội quan hệ với Vụ pháp chế - Bộ Công an, Viện khoa học xét xử của Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác của các Bộ, ngành, tổ chức xã hội trong việc xây dựng pháp luật, xây dựng Thông tư, các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

4. Quan hệ với các cơ quan chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... về phối hợp đấu tranh giải quyết tệ nạn xã hội, tai nạn lao động, giáo dục thanh, thiếu niên…

 

 

 

 

Chương IV

VỀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Điều 12. Quản lý hồ sơ, tài liệu

1. Hồ sơ, công văn giấy tờ tài liệu gửi đi và đến phải đăng ký vào sổ văn thư.

2. Mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ nghiệp vụ có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm sát và bảo quản hồ sơ tài liệu, khi vụ án được giải quyết phải sắp xếp, lập danh mục để bàn giao cho văn thư lưu trữ. Khi chuyển công tác khác phải bàn giao sổ sách, tài liệu đầy đủ theo quy định.

Điều 13. Bảo mật

1. Mọi cán bộ trong đơn vị phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin trong các vụ án, trong công tác, các Nghị quyết, Chỉ thị, tài liệu mật. Nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo Vụ hoặc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyệt đối không được cung cấp tin tức, tình hình, tài liệu, hồ sơ vụ án cho bất cứ người nào không có phận sự trong cơ quan cũng như ngoài cơ quan.

2. Hết giờ làm việc, hồ sơ, tài liệu phải được để trong tủ có khóa. Nếu chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo Vụ, không được đem tài liệu ra khỏi cơ quan. Làm việc ngoài giờ tại cơ quan phải báo cáo Lãnh đạo Vụ và thực hiện đúng quy định của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát đều tra án hình sự về trật tự xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định./.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

Hoàng Nghĩa Mai

Số lần truy nhập 32229261
Số người đang xem: 961