TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Viện kiểm sát nhân dân
Tối cao
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số:567/QĐ-VKSTC
       Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012
 
 
 
 
 

                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát

việc giải quyết các vụ, việc dân sự

 
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự,

 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1154/2007/QĐ-VKSTC ngày 19/11/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện và tương đương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

     
       Nơi nhận:                                                                     KT. VIỆN TRƯỞNG
- Như Điều 3(để thực hiện)                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Các đ/c lãnh đạo VKSNDTC;
- Lưu VT, Vụ 5

                                                                                                  (đã ký)

                                                                                          

 

                                                                                 Nguyễn Thị Thủy Khiêm

 
Số lần truy nhập 34383301
Số người đang xem: 3263