TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Số: 09/HD-VKSTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin toàn Ngành”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 2) hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018 như sau:

1. Công tác thống kê

1.1. Viện kiểm sát các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:

- Quán triệt lại để nắm chắc những hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu quy định tại phần II hướng dẫn biểu mẫu thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (biểu 1 đến biểu 26) và hướng dẫn biểu mẫu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (biểu 27) ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê, Công văn số 2649/VKSTC- C2 ngày 18/7/2017 “V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thống kê” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các hướng dẫn trong các thông báo rút kinh nghiệm công tác thống kê hàng tháng. Nếu thấy cần thiết thì tổ chức tập huấn lại cho các Phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát cấp huyện, tập trung vào những nội dung còn sai sót mà VKSNDTC (Cục 2) đã rút kinh nghiệm.

- Bảo đảm sự thống nhất số liệu báo cáo thống kê gồm:

+ Thống nhất số liệu thống kê của cùng 1 chỉ tiêu trong cùng 1 kỳ báo cáo giữa báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giữa các biểu mẫu thống kê có liên quan.

+ Thống nhất giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm;

+ Thống nhất giữa báo cáo thống kê và báo cáo tổng hợp;

+ Thống nhất giữa các bộ, ngành hữu quan đối với những chỉ tiêu liên quan (cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án…).

Cần đặc biệt chú ý đến các số liệu về tạm đình chỉ án hình sự; số liệu về tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự; số liệu thi hành án dân sự, số liệu giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh - thương mại, lao động, hành chính, số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo…Việc thống kê số liệu các vụ án hình sự tạm đình chỉ trong các giai đoạn tố tụng cần nghiên cứu Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ để đảm bảo chính xác và đầy đủ.

- Khi nhận được Thông báo tình hình thực hiện thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 2), các đơn vị có sai sót số liệu phải đính chính ngay. Số liệu sai sót kỳ thống kê nào phải được hiệu chỉnh ngay trong kỳ thống kê đó. Việc đính chính số liệu phải bằng văn bản (do Lãnh đạo Viện ký) đồng thời truyền, gửi lại dữ liệu về Cục 2 để kịp thời điều chỉnh.

1.2. Năm 2018 là năm triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 và các biểu mẫu, hướng dẫn thống kê hình sự liên ngành. Các đơn vị cần nắm chắc những điểm mới, những điểm sửa đổi trong Thông tư liên tịch, phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Công an cùng cấp trong việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu, đảm bảo số liệu tiếp ký là số liệu thống nhất giữa các ngành liên quan.

1.3. Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) và một số đạo luật về tư pháp có hiệu lực thi hành nhưng một số vụ án vẫn được xử lý theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Vì vậy, khi thống kê các đơn vị cần kiểm tra kỹ để trách nhầm lẫn giữa các tội danh quy định tại 2 Bộ luật, đồng thời thống kê đầy đủ các tiêu chí mà các đạo luật mới đã quy định như việc áp dụng, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế, các biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt… (Những nội dung này đã được bổ sung vào các biểu mẫu thống kê).

1.4. Đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Quyết định số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), do VKSNDTC đang sửa lại phần mềm theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên tạm thời các đơn vị chưa nhập dữ liệu. Khi sửa xong phần mềm, Cục 2 sẽ thông báo để các đơn vị nhập dữ liệu.

1.5. Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ…, đồng thời, căn cứ vào số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị.

2. Công nghệ thông tin

2.1. Viện kiểm sát các cấp tích cực, chủ động, để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào các hạng mục, tiêu chí còn yếu; bảo đảm các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

- Bảo đảm 100% các đơn vị (kể cả các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh, các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp cao, các vụ nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao), sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp.

- Bảo đảm 100% các vụ án được cập nhật kịp thời vào phần mềm Hệ thống thông tin quản lý. Trong năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn thành phần báo cáo của hai phần mềm hệ thống thông tin quản lý án hình sự và Hệ thống quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp. Hàng tháng Viện kiểm sát các cấp chủ động đối chiếu, kiểm tra với số liệu thống kê theo mẫu báo cáo hiện hành nhằm bảo đảm 100% các vụ án được cập nhật kịp thời vào các phần mềm trên.

- Phần mềm quản lý phiếu xét xử sơ thẩm sẽ được điều chỉnh theo các đạo luật mới, dự kiến tháng 6/2018 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ đưa lên mạng Internet để các viện kiểm sát địa phương lấy về sử dụng.

- Bảo đảm 100% các đơn vị có hộp thư riêng không sử dụng các hộp thư miễn phí để trao đổi tài liệu chuyên môn.

- Từng bước trang bị phần mềm có bản quyền hệ điều hành, phần mềm diệt virus cho các máy tính.

2.2. Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm đã được trang bị. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; Bảo đảm tốc độ đường truyền theo qui định; Tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

2.3. Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương để đầu tư cho công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đến các phòng xử án, xây dựng các phần mềm sổ thụ lý, sổ nghiệp vụ điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành… Khi xây dựng các phần mềm mới cần trao đổi với Cục 2 để bảo đảm những yêu cầu kĩ thuật, bảo mật… theo quy định và tránh trùng lặp với các dự án mà VKSNDTC đã đầu tư.

2.4. Theo dự kiến, cuối tháng 3 đầu tháng 4/2018 Trung tâm tích hợp dữ liệu VKSNDTC sẽ tạm dừng hoạt động để chuyển về trụ sở mới (thời gian cụ thể Cục 2 sẽ thông báo sau). Viện kiểm sát địa phương cần chủ động để bố trí công việc cho phù hợp.

3. Công tác tổ chức cán bộ, quản lý, chỉ đạo, điều hành

3.1. Bố trí đầy đủ, sắp xếp ổn định cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin theo quy định;  Đối với các đơn vị có sự luân chuyển cán bộ thống kê phải thực hiện việc trao đổi nghiệp vụ có tính kế thừa, tránh tình trạng cán bộ mới không nắm bắt được công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 06/CT-VKS ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân và Khoản 2 Điều 42 Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-VKSTC- C2 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc bố trí, điều động cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin.

3.2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và Quy chế quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3.3. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại kiến thức thống kê và công nghệ thông tin cho công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin và người sử dụng.

3.4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin đối với các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới. Phối hợp với chuyên viên liên ngành xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra sự phối hợp liên ngành về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về phối hợp giữa các cơ quan hữu quan về thống kê hình sự.

3.5 Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh, an toàn thông tin, việc quản lý và sử dụng mạng Internet tại Viện kiểm sát cấp huyện.

Trên đây là hướng dẫn những nội dung trọng tâm của công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời trao đổi với Cục 2, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

 - Lãnh đạo VKSNDTC (để b/c);

 - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Các VKSND cấp cao;

 - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC;

 - VKSQS TW;

 - Văn phòng VKSNDTC;

 - Lãnh đạo Cục và các phòng thuộc Cục 2;

 - Lưu: VT, Cục 2.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

 

 

  

Trần Văn Trung

 

                                             

 

 

Số lần truy nhập 36210261
Số người đang xem: 2970