VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị giới thiệu về công tác quản lý,

thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân với nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về quản lý, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong ngành Kiểm sát nhân dân;

- Tổ chức triển khai thực hiện chứng thư số và chữ ký số thống nhất trong toàn Ngành;

- Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ

1. Hình thức Hội nghị: Trực tuyến toàn Ngành.

2. Thời gian Hội nghị: Một buổi cuối tháng 4/2019;  thời gian cụ thể sẽ được thông báo theo giấy triệu tập Hội nghị.

3. Thành phần dự Hội nghị

3.1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

3.2. Thành phần tham dự Hội nghị tại trụ sở VKSND Tối cao:

a, Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Lãnh đạo VKSND tối cao;

- Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Báo cáo viên: Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Thư ký Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương (bao gồm cả Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng Đảng ủy, Phó Văn phòng Ban Cán sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao);

- Trưởng, Phó phòng và tương đương;

- Kế toán trưởng;

- Văn thư của các đơn vị.

b, Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội:

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện Nghiệp vụ và tương đương;

- Trưởng, Phó phòng và tương đương;

- Kế toán trưởng.

- Văn thư.

3.3. Thành phần tham dự tại điểm cầu Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 1, Vụ 6, Cục 1 tại TP.Hồ Chí Minh.

3.4. Toàn bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức VC2, VC3, T2, T3, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện dự Hội nghị tại điểm cầu của cơ quan, đơn vị mình.

III. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

Tài liệu được đăng tải trên Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gồm:

- Tổng quan về công tác xác thực, bảo mật, giám sát an ninh mạng của ngành Cơ yếu;

- Tổng quan về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số;

- Các quy định của pháp luật về chữ ký số;

- Công tác quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử;

- Tình hình triển khai chữ ký số trong cơ quan Nhà nước;

- Demo bộ công cụ ký số lên tài liệu điện tử.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Cục 2

- Cục 2 có trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng Kế hoạch, chương trình  Hội nghị;

- Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao mời báo cáo viên;

- Phối hợp với các đơn vị hữu quan đảm bảo đường truyền, phương tiện kỹ thuật thông suốt trong quá trình tổ chức Hội nghị.

2. Trách nhiệm của Văn phòng VKSND tối cao

- Triệu tập Hội nghị;

- Đăng tải tài liệu Hội nghị trên Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phô tô, đóng quyển, phát hành tài liệu Hội nghị (khi cần thiết);

- Thực hiện công tác hậu cần và đảm bảo kinh phí phục vụ Hội nghị.

3. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm đưa tin về Hội nghị.

4. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; VKSND cấp tỉnh và cấp huyện có trách nhiệm tham dự Hội nghị trực tuyến đầy đủ, đúng thành phần theo giấy triệu tập.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 2) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 Nơi nhận:

 - Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

 - Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC

(để phối hợp chỉ đạo);

- Tổ Kiểm sát viên VKSNDTC;

- Các đơn vị thuộc VKSNDTC;

- VKSND cấp cao;

- VKSND cấp tỉnh;

- VKSND cấp huyện;

(để t/h);

  - Lưu: VT, Cục 2.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quảng

 

 

 

 

Số lần truy nhập 39477700
Số người đang xem: 2009