VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN   

 TỐI CAO

         

Số:  1881/VKSTC-V14

V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực điều tra của KSV

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

         Kính gửi:    - Vụ trưởng Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 Viện KSNDTC

                          - Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-VKSTC ngày 27/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nghiên cứu, xây dựng Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các đơn vị và Viện kiểm sát nhân dân địa phương cung cấp thông tin phục vụ Đề án theo biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này (sử dụng số liệu năm 2018). Thông tin trong biểu mẫu sẽ được sử dụng để đề xuất kinh phí thực hiện theo quy định của khoản 5 Điều 88 BLTTHS 2015, số hóa hồ sơ và kinh phí phục vụ quản lý án hình sự tại đơn vị. Biểu mẫu cung cấp thông tin của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ 14 trước ngày 17/5/2019 (đồng thời gửi qua địa chỉ haliencao@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.

(Công văn và biểu mẫu được đăng trên Mục Thông báo của Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Nơi nhận:

- Như trên + Biểu mẫu;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT VKSNDTC (để b/c);

- Lưu: VT; Vụ 14; Vụ 3.

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Quỳnh Chi

 

 

 

Biểu mẫu kèm theo tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 40507462
Số người đang xem: 3057