VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số:  1943/VKSTC - V14

V/v sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   10  tháng 5 năm 2019

 

       Kính gửi:

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Công văn số 381/UBTVQH14-PL ngày 27/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3 và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của từng đơn vị, Viện kiểm sát

a) Chủ thể thực hiện: Viện kiểm sát quân sự trung ương, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao, các VKSND cấp tỉnh.

b) Nội dung: Xây dựng Báo cáo theo Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân được gửi kèm theo Công văn này. Nội dung Báo cáo có thể được điều chỉnh cho phù hợp với phạm vi nhiệm vụ của từng đơn vị, Viện kiểm sát.

c) Thông tin, số liệu phục vụ sơ kết: được tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/4/2019.

d) Thời hạn gửi Báo cáo: Báo cáo được gửi về VKSND tối cao trước ngày 01/6/2019.

đ) Cách thức gửi Báo cáo: Báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát đề nghị gửi bản cứng về VKSND tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học), đồng thời, gửi bản mềm qua địa chỉ email: vp_v14@vks.gov.vn.

2. Xây dựng Báo cáo chung của toàn Ngành

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp, xây dựng Báo cáo chung của toàn Ngành.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, VKSND tối cao phối hợp theo đề nghị của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

c) Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/6/2019

3. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng tham gia chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 8/2019 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).

Quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao (Đồng chí Phạm Thị Đào,  sđt: 02438255058-812113 hoặc 0984325109) để được hướng dẫn kịp thời./.

(Gửi kèm theo Công văn này là Công văn số 381/UBTVQH14-PL ngày 27/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Đề cương Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân và các Phụ lục).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Chính phủ (để b/c);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Các Đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để phối hợp chỉ đạo);

- Lưu: VT, V14.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Công Phàn

 

Tài liệu kèm theo tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 40508083
Số người đang xem: 2998