VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KIỂM SÁT VIÊN
 
Số:  18/TB-HĐTTKSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc công bố điểm thi tuyển
 Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp
 năm 2016
 
            
               Kính gửi:
                                - Đồng chí Viện trưởng VKSQSTW
                                - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao
                                - Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao 1,2,3
                                - Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW      
Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên thông báo điểm thi đối với người tham dự kỳ thi tuyển chức danh kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2016 (có danh sách và bảng điểm cụ thể của người dự thi chức danh Kiểm sát viên phía Bắc, phía Nam được đăng công khai trên Website của Viện KSNDTC).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo điểm thi, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi tuyển.
Chỉ xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên (Phòng 401, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Sau thời gian quy định trên, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên không giải quyết các trường hợp đề nghị phúc khảo kết quả bài thi.
Nhận được thông báo này, đề nghị đồng chí thông báo kết quả thi đến người dự thi của đơn vị cử đi thi./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch HĐTT (để báo cáo);
- Các thành viên HĐTT;
- Ban Giám sát;
- Vụ TCCB;
- Website VKSNDTC;
- Lưu VT, V15.
 
TM. HỘI ĐỒNG THI
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hải Phong

 

 
Số lần truy nhập 31627953
Số người đang xem: 1867