VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60 /KH-VKSTC
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp,
Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017
         
Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Căn cứ Quy chế tạm thời về tuyển chọn và tổ chức thi tuyển chức danh Kiểm sát viên;
Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN
1. Mục đích
Bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho Viện KSND các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
Nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
2. Yêu cầu
Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành;
Bảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp;
Nội dung thi phải sát với yêu cầu cần có của mỗi chức danh này, bảo đảm cho mỗi ứng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Nguyên tắc
Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).
Người dự thi vào ngạch KSV cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề.
Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách ứng viên dự thi.
Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.
II- NỘI DUNG
1. Số lượng vị trí cần bổ sung Kiểm sát viên
Trên cơ sở chỉ tiêu số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của các đơn vị trong toàn Ngành đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao.
2. Đối tượng tham gia dự thi
2.1. Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, hiện đang công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSQSTW, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai; Kiểm sát viên trung cấp là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chưa dự thi Kiểm sát viên cao cấp.
Người dự thi ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có đăng ký nguyện vọng về công tác tại Viện KSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của Viện KSND cấp cao đó; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện KSND cấp cao đã đăng ký.
Người dự thi đang công tác tại đơn vị không làm nghiệp vụ (tham mưu, tổng hợp) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao không bố trí Kiểm sát viên, sau khi trúng tuyển được bổ nhiệm Kiểm sát viên sẽ điều động đến đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bố trí Kiểm sát viên.
2.2. Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp; Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự các cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại Viện KSND cấp huyện đang giữ chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện thuộc đơn vị được bố trí Kiểm sát viên trung cấp.
- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại Viện KSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có đăng ký nguyện vọng về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát Viện KSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; đồng thời Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều động công chức ở Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện để bảo đảm Viện kiểm sát hai cấp đều ổn định biên chế và thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp huyện, Viện KSND cấp tỉnh có đăng ký nguyện vọng về công tác tại Viện KSND cấp cao nào thì Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được Viện KSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến Viện KSND cấp cao đã đăng ký.
2.3. Đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên sơ cấp là: Kiểm tra viên, Chuyên viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự các cấp.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển
Ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn như sau:
- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức Viện KSND 2014 và có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 và phải là đảng viên ĐCSVN; các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75, 77 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014.
- Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 03 năm trước đó (2014, 2015, 2016) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển;
- Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;
- Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú;
- Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật;
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.
4. Hồ sơ ứng viên đăng ký thi tuyển
- Đơn đăng ký thi tuyển;
- Tờ trình của Ủy ban kiểm sát cùng cấp xét tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khả năng để dự thi;
- Sơ yếu lý lịch (khai theo mẫu quy định không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;
- Bản kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất;
- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo đơn vị;
- Bản sao có công chứng về trình độ cử nhân luật và đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát (đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp);
- Ý kiến đồng ý của Viện cấp cao (đối với người dự thi về Viện cấp cao);
- Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú;
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 12 tháng).
* Đối với những người đã đăng ký dự thi Kiểm sát viên năm 2016 nhưng chưa đạt số điểm cần thiết để được bổ nhiệm Kiểm sát viên, nếu đơn vị, địa phương xác nhận đến nay vẫn đủ điều kiện dự thi thì lập danh sách đề nghị dự thi và không phải lập hồ sơ đăng ký nữa.
5. Quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển
5.1 Thông báo kế hoạch thi tuyển
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai Kế hoạch thi tuyển này đến các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát đến 31/12/2017 và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 20/6/2017 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt; Đồng thời UBKS các cấp tuyển chọn và cử người dự thi xong trước ngày 30/6/2017.
5.2 Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi, cách tính điểm thi
Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2017 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút.
Nội dung thi liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp.
Thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên: dự kiến tháng 7/2017.
Thời gian tổ chức ôn thi và thi: dự kiến tháng 8/2017.
Địa điểm: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.
Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm: 100, tính hệ số 1).
6. Công nhận kết quả thi và bổ nhiệm chức danh
Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi chỉ đạo, tổ chức kỳ thi đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
2. Vụ Tổ chức cán bộ, các Ban giúp việc có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
3. Văn phòng, Cục Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động của Hội đồng thi tuyển.
4. Việc tổ chức thi tuyển các chức danh khác, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có Kế hoạch và thông báo riêng./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Thành viên Hội đồng thi tuyển KSV;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNDTC;
- Viện trưởng VKSQSTW, VKSNDCC, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo, Tạp chí, Trang tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: V15, VT.
VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Lê Minh Trí
 
 
 
 
 
Số lần truy nhập 32229307
Số người đang xem: 1001