Thành lập Phòng Thanh tra tài chính, đầu tư thuộc Thanh tra VKSND tối cao

 
 
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/BCSĐ ngày 07/7/2017 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 08/8/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký, ban hành Quyết định số 52/QĐ-VKSTC về việc thành lập Phòng Thanh tra tài chính, đầu tư thuộc Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Phòng Thanh tra tài chính, đầu tư có chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách, tài chính; việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, của Ngành về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thanh tra tài chính, xây dựng cơ bản; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh tra tài chính, đầu tư của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra tài chính, đầu tư và đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra tài chính, đầu tư và tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân; tham mưu trong việc triển khai các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, đề tài, đề án và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra phân công.
 
Nguyễn Hưng Hùng
Số lần truy nhập 32745495
Số người đang xem: 692