thong bao
Trang chủ Tiếng Việt English
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
VĂN PHÒNG
 
 
Số:           /VP
V/v gửi tin, bài đăng Trang tin điện tử
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017
         
 
Kính gửi:
 
 
- Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 
- Viện kiểm sát quân sự trung ương;
 
- Các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 
 
Thời gian qua, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được nhiều tin, bài của Cộng tác viên các đơn vị trong toàn Ngành gửi đến, phản ánh kịp thời hoạt động của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.
Để việc tiếp nhận, đăng tải bài viết được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, đề nghị tác giả gửi tin, bài đến Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo địa chỉ thư điện tử (email): trangtinvkstc@gmail.com.
Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên, hiệu quả của các đơn vị, cộng tác viên trong toàn Ngành./.
 
 
Nơi nhận:
 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Đ/c Nguyễn Hải Phong, PVTTT (để b/c);
 
 
- LĐ Văn phòng (để biết);
 
 
- Lưu: VT-VP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bùi Xuân Ngọc
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ngày 06/09/2017Liên kết

Số lần truy nhập 29547179

Trang chủ Liên hệ Góp ý Về đầu trang

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở : số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội; Điện thoại : 04.8255058-332; Fax : 04.8255400

Giấy phép số 294/GP-BC ngày 09/07/2007 của Cục Báo chí Bộ Văn hoá thông tin

Người chịu trách nhiệm : Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSNDTC

© Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ: