VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 

Số: 433/QĐ-C3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu 
Gói thầu “Gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017”
                                               
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứNghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-VKSTC ngày 21/4/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản nhà nước ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-VKSTC ngày 26/5/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017”;
Căn cứ Biên bản thương thảo thỏa thuận khung gói thầu “Gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017” ngày 06/10/2017 giữa Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là Công ty TNHH MTV Vĩnh Thực;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 35/BC-DCSC ngày 11/10/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC và đề nghị của Tổ giúp việc tại phiếu trình ngày 11/10/2017 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu: “Gia công may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017” với các nội dung sau:
- Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Vĩnh Thực.
Địa chỉ: Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, tỉnh Nam Định.
-  Giá trúng thầu: 25.217.114.500 đồng (Bằng chữ: Hai mươi năm tỷ hai trăm mười bảy triệu một trăm mười bốn nghìn năm trăm đồng). Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 - Thời gian thực hiện Hợp đồng: 65 ngày.
Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt giao Tổ giúp việc thực hiện gói thầu mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2017 tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng VKSND tối cao; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW; Báo Bảo vệ pháp luật; Tạp chí Kiểm sát; Cơ quan Điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường đào tạo bồi dưỡng NVKS tại TPHCM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Lê Minh Trí-Viện trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm-PVT (để b/c);
- Thành viên Hội đồng mua sắm tập trung;
- Lưu VT,C3 (VT,P.TSTP,Tổ giúp việc).Nga-120b
CỤC TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Lương Văn Thành
 
 
 
Số lần truy nhập 32745836
Số người đang xem: 1040