VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
          Số:    116   /KH-VKSTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Hà Nội, ngày 12  tháng 10 năm 2017
 
 
 
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Kiểm sát nhân dân
 
Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành về hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND tối cao) ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 như sau:
1. Mục đích
- Tăng cường nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành KSND về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam;
- Khuyến khích các hoạt động thiết thực trong Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND;
- Tuyên truyền, phổ biến và bảo đảm việc thi hành hiệu quả các đạo luật.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm tính đồng bộ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành KSND.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.
II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017
Triển khai thi hành hiệu quả các đạo luật về tư pháp được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua”.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017
1. Nội dung, hình thức
1.1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng  Viện kiểm sát Quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trung ương chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017 gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành KSND; phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
1.2.Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Trang tin điện tử, Truyền hình KSND phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam; tuyên truyền về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao; tuyên truyền nội dung các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua, việc triển khai thi hành các đạo luật này trong ngành KSND; thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND; tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật. Trang thông tin điện tử của VKSND các cấp tăng cường việc đăng tải thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính Phủ, VKSND tối cao và các cơ quan hữu quan ban hành có liên quan đến ngành KSND; chú trọng các thông tin trao đổi vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; khuyến khích đăng tải các thông tin về hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật, chuyên mục hỏi - đáp pháp luật liên quan đến ngành KSND; phối hợp Vụ Thi đua - khen thưởng và các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
1.3.  Thủ trưởng các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho viên chức, sinh viên, học viên tại các trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành với các nội dung như sau: tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tập trung vào các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.
2. Thời gian thực hiện
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao độ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của từng đơn vị, của từng công chức, viên chức trong đơn vị.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này trên cơ sở lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng VKSND./.    
 
Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/cáo);
- Các đồng chí PVT VKSTC;
- VKSQS Trung ương;
- Các đơn vị thuộc VKSTC;
- Các VKSND cấp cao;
- Các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, V14.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
 
    
(Đã ký)
 
 
  
Nguyễn Hải Phong
 

 

Số lần truy nhập 32745856
Số người đang xem: 1060