VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 24/TB-T2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-T2 ngày 29/01/2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẤN TUYỀN

Tuyển dụng 20 chỉ tiêu vào các vị trí sau:

- 10 giảng viên gồm: 03 giảng viên làm việc tại khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự; 02 giảng viên làm việc tại khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự; 01 giảng viên làm việc tại khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm; 02 giảng viên làm việc tại khoa Pháp luật quốc tế và 02 giảng viên làm việc tại khoa Lý luận chính trị;

- 10 vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ:

+ 02 vị trí tại Khoa Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát: Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Quản lý học viên;

+ 02 vị trí tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên: Quản lý đào tạo đại học, Quản lý sinh viên;

 + 02 vị trí tại Phòng Tổ chức Hành chính: Quản lý hồ sơ, Tham mưu tổng hợp;

+ 01 vị trí tại Phòng Quản trị: Quản trị;

+ 02 vị trí tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế: Hợp tác quốc tế và Thư ký tòa soạn;

+ 01 vị trí tại Trung tâm Thông tin thư viện: Quản lý thiết bị giảng dạy.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;

- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp là nữ trên 30 tuổi, nam trên 35 tuổi thì phải đảm bảo điều kiện: Đã có thời gian công tác, tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng; đảm bảo đến tuổi nghỉ hưu có đủ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh cơ sở giáo dục; không phải là người bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ luật;

- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam từ 1,60 m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55 m, nặng từ 45 kg trở lên, không nói lắp, nói ngọng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng:

+  Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Đối với vị trí giảng viên công tác tại các khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự, Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự, Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Pháp luật quốc tế: Có bằng thạc sĩ, tiến sỹ luật.

- Đối với vị trí giảng viên công tác tại khoa Pháp luật quốc tế: Có bằng thạc sĩ, tiến sỹ luật hoặc đang học sau đại học ngành luật nhưng có kinh nghiệm công tác ít nhất 02 năm tại Trường đại học ngành luật.

- Đối với vị trí giảng viên công tác tại khoa Lý luận chính trị:

+ Giảng viên môn Logic học đại cương có bằng thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành triết học hoặc chuyên ngành toán kèm theo bằng cử nhân, hệ chính quy, chuyên ngành triết hoặc chuyên ngành toán đạt loại khá trở lên.

+ Giảng viên môn giáo dục thể chất: Có bằng cử nhân, hệ chính quy, chuyên ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, đạt loại khá trở lên và ứng viên phải là nam giới.

- Đối với các vị trí: Quản lý đào tạo đại học, Quản lý sinh viên, Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Quản lý học viên: Có bằng cử nhân ngành luật hoặc Quản lý giáo dục hoặc bằng cử nhân khác phù hợp nhưng phải có kinh nghiệm ít nhất 02 năm công tác tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

- Đối với vị trí Tham mưu tổng hợp: Có bằng cử nhân luật, hệ chính quy, loại khá trở lên.

- Đối với vị trí Quản lý hồ sơ: Có bằng cử nhân, hệ chính quy thuộc ngành luật hoặc quản trị nhân lực.

- Đối với vị trí Hợp tác quốc tế: Có bằng cử nhân, hệ chính quy thuộc các ngành Quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại nước ngoài bằng tiếng Anh.

- Đối với vị trí Thư ký tòa soạn: Có bằng cử nhân, hệ chính quy thuộc ngành Báo chí hoặc bằng cử nhân khác phù hợp nhưng phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên và có kinh nghiệm ít nhất 02 năm công tác tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

- Đối với vị trí Quản trị: Có bằng cử nhân, hệ chính quy thuộc ngành quản trị kinh doanh hoặc luật.

- Đối với vị trí Quản lý thiết bị giảng dạy: Có bằng cử nhân ngành sư phạm tin, có kinh nghiệm ít nhất 02 năm công tác tại vị trí đăng ký tuyển dụng.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Tổ chức xét tuyển đặc cách

1.1. Điều kiện xét tuyển đặc cách

- Ứng viên phải có đơn thể hiện nguyện vọng ứng tuyển theo hình thức xét tuyển đặc cách.

- Có đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP:

+ Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

1.2. Nội dung xét tuyển

Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

2. Tổ chức thi tuyển

2.1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

- Môn thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút; nội dung về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đào tạo đại học, về cải cách tư pháp và những hiểu biết cơ bản về ngành Kiểm sát nhân dân, về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

- Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút và thi thực hành (01 bài thi viết), thời gian 180 phút, nội dung về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh): Thi viết, thời gian 60 phút;

- Môn thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút.

2.2. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn tiếng Anh hoặc môn Tin học văn phòng trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn tiếng Anh trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là tiếng Anh nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển đặc cách

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trường hợp có văn bằng đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt Nam và được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm;

- Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 22 cm x 32 cm, mặt ngoài ghi rõ: hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, vị trí đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

2. Hồ sơ thi tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

- Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có chứng thực);

- Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trường hợp có văn bằng đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt Nam và được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận);

- Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, sư phạm (có chứng thực);

- Bản xác nhận thời gian công tác thực tế thuộc lĩnh vực đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) có chứng thực;

- 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm;

- Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc;

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 22 cm x 32 cm, mặt ngoài ghi rõ: hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, vị trí đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 09/02/2018 đến hết ngày 16/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Phòng 308). Điện thoại: 02432939348. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

- Thời gian sơ tuyển: Sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

- Thời gian xét tuyển, thi tuyển: Dự kiến trong tháng 04/2018.

- Địa điểm tuyển dụng: Thông báo sau.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSND tối cao;

- Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao;

- Ban Giám hiệu;

- Báo BVPL, trang Web của VKSNNDTC, của Trường để đăng tin;

- Lưu, VT - TCHC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

PGS,TS. Vũ Thị Hồng Vân

 

Số lần truy nhập 34267925
Số người đang xem: 3344