Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, học tập và Chương trình hành động để thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Long An. Đã triển khai, quán triệt kịp thời các chuyên đề của cuộc vận động, bố trí thời gian, cung cấp tài liệu để các đơn vị học tập. Kết quả có 100% cán bộ, công chức của đơn vị tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Qua học tập các chuyên đề, mỗi cán bộ, công chức đều thực hiện viết thu hoạch để nêu lên nhận thức của mình qua học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, tự liên hệ kiểm điểm về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình trong thời gian qua về phẩm chất, đạo đức, lối sống, về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân... Thông qua đó, mỗi cán bộ, công chức tự đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân mình theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các Trưởng phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức ở đơn vị mình nhận thức sâu sắc về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm, gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, trong quá trình triển khai, học tập từng chuyên đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ công chức ngành Kiểm sát là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; niêm yết công khai những điều cán bộ, công chức không được làm, qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát...
Ngoài việc tổ chức cho cán bộ, công chức trong toàn đơn vị học tập các chuyên đề, đơn vị còn tổ chức học tập 117 mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt, đọc báo buổi sáng, trong đó tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của công dân, ý thức trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát, ý thức đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng và lãng phí. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tỉnh Long An luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và không ngừng học tập về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao trình độ nhận thức, tự rèn luyện tốt về phẩm chất, đạo đức và lối sống. Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác và là tấm gương tốt để quần chúng noi theo, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,“ là đạo đức, là văn minh”.
Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên quán triệt, học tập các chuyên đề của cuộc vận động, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, của cán bộ, công chức để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn thấm nhuần và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy định của Ngành về những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức Nhà nước; về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Kiểm sát; những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở...; đặc biệt là giáo dục để cán bộ, công chức thấm nhuần lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Trong thời gian qua đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của mỗi cán bộ, công chức tự nhận thức và xác định lập trường, quan điểm cách mạng vững vàng, an tâm công tác. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đoàn kết nội bộ tốt, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình để xây dựng từng cá nhân cán bộ, công chức, tập thể đơn vị, Chi bộ và Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Qua học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ, công chức trong đơn vị đều hiểu rõ thêm về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nam và tinh hoa văn hoá của nhân loại, mãi mãi là tấm gương sáng để mỗi cán bộ Kiểm sát học tập noi theo.
 Học tập, quán triệt những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh… và lời dạy của Người đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua đó, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong ngành Kiểm sát tỉnh Long An, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Ngành trong tình hình mới hiện nay.
Để thực hiện tốt các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo Viện luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ cơ sở để tiến hành xây dựng Chương trình hành động cụ thể đối với từng chuyên đề của cuộc vận động để lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị thực hiện. Ban hành các quy chế để nhằm thực hiện tốt việc “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đơn vị như: Quy chế về chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, lịch tiếp công dân, triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 2008, nhằm mục đích cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, công chức, thực hiện tốt phong cách phục vụ nhân dân bước đầu đã mang lại kết quả tốt.
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua dài hạn và ngắn hạn như: Thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân… gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng chủ đề hàng năm. Kết quả, ngành Kiểm sát tỉnh Long An đã đạt được những thành tích sau: 4 năm liền từ 2007 đến 2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen và Cờ thi đua Ngành.
+ Tập thể các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong 5 năm có 43 tập thể được khen thưởng gồm: Huân chương lao động hạng Nhất: 01; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01; Cờ thi đua Ngành: 06 ; Tập thể lao động xuất sắc: 14; Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 21. Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An được Tỉnh uỷ chọn tuyên dương trong đợt sơ kết 02 năm và 02 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An khen vì có thành tích xuất sắc.
- Về cá nhân: Có 02 đồng chí được tặng Bằng khen của Chính phủ; 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 07 Chiến sĩ thi đua Ngành; 43 cá nhân được Bằng khen Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 41 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Đối với Đảng uỷ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, 5 năm liền được Đảng uỷ cấp trên công nhận đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có nhiều Chi bộ trực thuộc liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Đảng uỷ cấp trên khen thưởng.
Năm 2009, đơn vị tổ chức Hội thi kể chuyện bằng hình thức hái hoa dân chủ với các chủ đề về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát. Hội thi được tổ chức long trọng, sôi nổi có sự tham gia đầy đủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Qua hội thi, Ban giám khảo đã chọn được 06 đồng chí trả lời tốt các câu hỏi và kể các mẩu chuyện hay về Bác, để biểu dương, khen thưởng kịp thời.
          Qua tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan cấp tỉnh ra Quyết định khen thưởng: Tập thể Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Đặc biệt trong năm 2010, đơn vị đã ra quyết định khen thưởng đột xuất cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Em, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện công tác tại Phòng 5, vì đồng chí thực hiện tốt cuộc vận động và không nhận tiền bồi dưỡng của đương sự khi làm nhiệm vụ.
Gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là việc thực hiện Quy định số 169 về “Bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã triển khai đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đồng thời phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức trong cán bộ, Kiểm sát viên ở cả hai cấp tỉnh và huyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao hơn. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho toàn Ngành và các Viện kiểm sát địa phương tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc về công tác đào tạo tại chỗ và tuyển chọn, bồi dưỡng Kiểm sát viên giỏi. Ngày 28/6/2007, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có hướng dẫn tiêu chuẩn, phương pháp, trình tự tuyển chọn Kiểm sát viên tiêu biểu; theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã tiến hành xét chọn Kiểm sát viên tiêu biểu theo đúng quy trình trong bản quy định tạm thời, kết quả đơn vị lựa chọn được 2 Kiểm sát viên tiêu biểu nhất trong số Kiểm sát viên giỏi để tham dự Hội nghị Kiểm sát viên tiêu biểu lần thứ Nhất của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ đạo của Ngành trong đó có Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2009, trong đó có khẳng định: Nêu cao vai trò, vị trí của Kiểm sát viên trong tiến trình cải cách tư pháp, có kế hoạch để tiếp tục xây dựng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong năm 2009 và các năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc học tập 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đối với toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã xây dựng quy chế và kế hoạch tổ chức Hội thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi của đơn vị. Kế hoạch cuộc thi được quán triệt đến toàn thể Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo cho các Kiểm sát viên tham gia dự thi đầy đủ. Kế hoạch tổ chức cuộc thi được Kiểm sát viên hai cấp hăng hái tham gia thực hiện, chỉ sau thời gian ngắn đã tạo được phong trào thi đua học tập sôi nổi. Mục đích của cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi đó là nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, đề cao ý thức học tập, nghiên cứu và rèn luyện của Cán bộ, Kiểm sát viên, phát hiện những Kiểm sát viên giỏi, tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào học tập của đơn vị và từ đó có thêm căn cứ cho việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch và sắp xếp cán bộ. Trong 2 ngày 22 và 23/10/2009, dưới sự chứng kiến, giám sát của đông đảo các cổ động viên là cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và các phóng viên báo, đài của ngành và địa phương, có 55 Kiểm sát viên, trong đó có 13 Phó Viện trưởng Viện kiểm sát huyện, thành phố; 03 Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 39 Kiểm sát viên cấp tỉnh và huyện, đặc biệt trong đó có 08 đồng chí Kiểm sát viên là nữ. Hội đồng giám khảo gồm 7 đồng chí, đã làm việc vô tư, trách nhiệm, nghiêm túc và chấm điểm độc lập. Điểm thí sinh đạt được là điểm trung bình của 7 thành viên Hội đồng giám khảo, bảo đảm điểm thi các thí sinh đạt được là công bằng, chính xác.Kết quả cuộc thi có một Viện kiểm sát cấp huyện đạt giải nhất, 05 Kiểm sát viên tham dự đều đạt loại giỏi; Giải nhì thuộc về Phòng 3; giải ba thuộc về Phòng 12; có 30 Kiểm sát viên đạt loại giỏi từ 80 điểm trở lên; 25 Kiểm sát viên đạt loại khá từ 65 điểm trở lên. Thí sinh thi có số điểm cao nhất là 90,5 điểm thuộc đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An.
Cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi lần thứ Nhất, năm 2009 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra đúng kế hoạch. Thông qua cuộc thi đã giúp Lãnh đạo đơn vị đánh giá đúng thực trạng trình độ chuyên môn và năng lực nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, phát hiện những Kiểm sát viên giỏi, tiêu biểu. Từ đó, Lãnh đạo đơn vị có thêm căn cứ cho việc thực hiện các công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp và luân chuyển cán bộ. Cuộc thi cũng là dịp tốt để từng Kiểm sát viên tự kiểm tra, nhìn nhận đánh giá chính bản thân mình, về kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện của mỗi người.
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 169 về “Bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi” và thực hiện công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ Kiểm sát làm theo lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Báo, tạp chí của Ngành và Báo Long An tại địa phương bằng hình thức phối hợp với phóng viên của Báo, Tạp chí ngành, địa phương và cung cấp thông tin, ảnh cho báo, tạp chí. Vì vậy, thời gian qua đã có nhiều bài viết được đăng về hoạt động của đơn vị như: Hội thi Kiểm sát viên giỏi ngành Kiểm sát Long An năm 2009, Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2010, Hội thảo sơ kết công tác tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đức đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 169 về “Bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi” trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2010 do đơn vị và Tạp chí Kiểm sát phối hợp tổ chức và một số bài viết về Viện kiểm sát cấp huyện như thành phố Tân An, Bến Lức, Cần Giuộc và Phòng nghiệp vụ như Phòng 1A, Phòng 5. Đạt được những kết quả đó là do có sự quan tâm của Ban Lãnh đạo đơn vị, tham mưu của Văn phòng và nhất là việc tổ chức thành công các sự việc trên.
Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 169 về “Bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An rút ra được những kinh nghiệm như sau:
Một là, do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ngành và Đảng uỷ Khối các cơ quan cấp tỉnh trong việc chọn Đảng uỷ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm đơn vị điểm, để tiến hành triển khai thực hiện cuộc vận động.
Hai là, Lãnh đạo đơn vị đề ra Chương trình hành động thực hiện các chuyên đề của cuộc vận động được kịp thời. Hướng dẫn cán bộ, công chức viết bản thu hoạch đúng trọng tâm, chuyển từ học tập sang làm theo.
Ba là, qua việc triển khai, quán triệt các chuyên đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc phát động phong trào thi đua chung của đơn vị. Hàng năm, có tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động và hoàn thành tốt công tác chuyên môn.
Bốn là, thông qua việc tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đề cao ý thức tự giác học tập, nghiên cứu và rèn luyện của cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.
Năm là, từ kết quả cuộc thi, phát hiện, tuyển chọn được những Kiểm sát viên giỏi, tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn đơn vị. Thông qua việc xây dựng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi để đánh giá chất lượng Kiểm sát viên toàn ngành Kiểm sát Long An, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ Kiểm sát viên hai cấp./.
Số lần truy nhập 39429483
Số người đang xem: 2134