Kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Ngay sau khi có chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu và Đảng uỷ khối Dân chính Đảng, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập, cùng với Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong đơn vị phối hợp tổ chức triển khai và quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giúp cán bộ, Đảng viên toàn đơn vị hiểu rõ hơn nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện cuộc vận động để từ đó nhận thức đúng yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên về đạo đức cách mạng, phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới, đồng thời yêu cầu từng Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện tại đơn vị. Bên cạnh đó còn tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chủ đề của từng năm. Sau mỗi chuyên đề, mỗi Đảng viên đều được yêu cầu viết thu hoạch và đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với chuyên đề  được học tập và liên hệ với việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành người cán bộ Kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" như lời Bác đã dạy, phấn đấu đạt danh hiệu Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu ngành Kiểm sát nhân dân. Các bản thu hoạch và đăng ký của mỗi cá nhân được Đảng bộ thẩm tra, đánh giá kết quả về nhận thức và hành động của Đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại đơn vị. Từ kết quả đó, rút ra ưu điểm, tồn tại và kinh nghiệm của quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại đơn vị qua từng chuyên đề, từng năm công tác.

Cùng với quá trình triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban chỉ đạo đã phối hợp cùng Đảng uỷ và các đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực trong toàn Ngành như tổ chức các cuộc thi viết, thi kể chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, nhằm giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên hiểu rõ thêm về ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện cuộc vận động này... đặc biệt là với chủ đề của năm 2009 là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là chủ đề có mối liên hệ rất mật thiết với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, những nội dung cũng như kết quả của quá trình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 được cập nhật một cách thường xuyên đến từng cán bộ, Đảng viên đã có những tác động tích cực đến tiến độ và hiệu quả của cuộc vận động trong đơn vị.Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo và Đảng uỷ đơn vị luôn chỉ đạo, giám sát, chủ trì tổ chức các buổi thảo luận hoặc giám khảo trong các cuộc thi.

Hàng năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra đối với các Phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ; ở cơ sở thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và có báo cáo gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả đạt được trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi.

Trong gần 5 năm qua, tỷ lệ cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác ngày càng cao. Ý thức tiết kiệm thời gian làm việc, văn phòng phẩm, ý thức bảo quản tài sản công được nâng cao rõ rệt; không có cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm nội quy, quy chế nghiệp vụ; gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; nội bộ cơ quan đoàn kết; quy chế dân chủ được phát huy cao độ; đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó; Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức chính trị đoàn thể của cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức được quan tâm đúng mức và từng bước nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều cá nhân trong cơ quan đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng công việc, có những cá nhân 4 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và danh hiệu Kiểm sát viên giỏi.

Năm 2010, Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức tại đơn vị, hội nghị đã lấy ý kiến nhận xét, đánh giá với những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và hai cá nhân đã được Đảng uỷ khối dân chính Đảng Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Giấy khen...Năm 2011, Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn được 6 Kiểm sát viên giỏi cấp tỉnh và lựa chọn 1 Kiểm sát viên tiêu biểu báo cáo thành tích và kinh nghiệm rèn luyện, phấn đấu trở thành Kiểm sát viên giỏi để phục vụ phát hành Kỷ yếu của Ngành.

Đạt được những kết quả nêu trên là do:

Đảng uỷ và Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận thức được đầy đủ về trách nhiệm, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tổ chức triển khai cuộc vận động. Vì vậy, đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện làm cho cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có sức thu hút và sự lan toả rộng khắp, có tác động mạnh mẽ tới đông đảo cán bộ, Đảng viên, góp phần to lớn vào kết quả thành công của cuộc vận động.

Nội dung, chủ đề cuộc vận động được xây dựng gắn liền với thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi của Ngành, do vậy, cán bộ, Đảng viên trong đơn vị đã tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện để hoàn thiện bản thân, giúp cho việc tổ chức thực hiện cuộc vận động diễn ra sôi nổi, thiết thực, có chất lượng và hiệu quả cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, mỗi cán bộ, Đảng viên luôn ý thức cao về vai trò, trách nhiệm, tinh thần và thái độ của mình khi thực hiện nhiệm vụ theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, có mối liên hệ mật thiết với chủ đề của cuộc vận động.

          Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ đối với mỗi cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, qua đó cán bộ, Đảng viên, đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân gương mẫu trong mọi công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một trong những điều kiện hết sức quan trọng trong thành công của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện quy định về bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi và rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác dạy, là do Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện và Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã làm tốt công tác tuyên truyền. Từng chủ đề, nội dung của cuộc vận động đều được xây dựng lồng ghép với các tiêu chí về tiêu chuẩn phấn đấu của Kiểm sát viên giỏi và đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác dạy.

Nội dung tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức tới cả hai cấp Kiểm sát như: Hội thảo trực tiếp, thông qua các cuộc thi viết, thi kể chuyện về tấm gương và cuộc đời hoạt động của Bác. Thông qua việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các dịp kỷ niệm thành lập Ngành... nhiều bài viết đã được gửi cho tạp chí của Ngành và đài, báo địa phương, nhiều cá nhân tham gia cuộc thi tìm hiểu về Bác tại các hội thi của tỉnh... những tấm gương về Kiểm sát viên giỏi của ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biểu dương trên Tạp chí Kiểm sát và kỷ yếu về tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi của Ngành.

Qua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát huy được cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đòi hỏi Cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng phải có sự phối hợp chặt chẽ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc vận động.

Hai là, nội dung và hình thức tuyên truyền cho mỗi chủ đề cần phải được xây dựng một cách cụ thể, sáng tạo, tránh cách làm hình thức, chung chung, thiếu cụ thể, không sát thực tiễn. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện tốt cuộc vận động và Quyết định số 169, lấy đó làm điển hình để nhân rộng.

Ba là, gắn liền các nội dung của cuộc vận động với các tiêu chí về tiêu chuẩn Kiểm sát viên giỏi theo Quy định số 169 và phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác dạy với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; với các phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả phấn đấu của cán bộ, Đảng viên, lấy kết quả thực hiện, phấn đấu làm tiêu chí đánh giá cán bộ, Đảng viên, cơ quan, đơn vị.

Nhằm nâng cao hơn nữa kết quả của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và công tác bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

Thứ nhất, qua kết quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua, cần rút ra chuẩn mực và các tiêu chí chung của việc rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành. Xây dựng các chuẩn mực đó thành tiêu chuẩn bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu đảm bảo cho đội ngũ Kiểm sát viên các cấp "vững vàng về chính trị, tinh xảo về nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức" đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, sớm hoàn thiện quy định về bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân thay thế Quy định tạm thời số 169, đồng thời "luật hoá" tiêu chí Kiểm sát viên giỏi của Ngành, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển đội ngũ Kiểm sát viên là mục tiêu, động lực của công tác xây dựng phát triển Ngành.

Thứ ba, tăng cường và đa dạng hoá các giải pháp tuyên truyền về kinh nghiệm rèn luyện, phấn đấu trở thành Kiểm sát viên giỏi trong toàn Ngành; có chính sách đãi ngộ đối với Kiểm sát viên giỏi, tạo động lực phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên toàn Ngành.

Thứ tư, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác tuyên truyền.

Để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện quy định về bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi và quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" như lời Bác dạy được triển khai một cách sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ thì công tác tuyên truyền phải thực sự đa dạng, phong phú; các nội dung và biện pháp tuyên truyền phải được cụ thể hoá và triển khai đồng bộ ở cả ba cấp Kiểm sát. Để làm được điều này, yêu cầu phải có nội dung và tiêu chí tuyên truyền thống nhất từ Trung ương tới địa phương và sự sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền trong quá trình triển khai ở đơn vị; cần có sự hoàn thiện các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn nghiệp vụ của Kiểm sát viên giỏi ngành Kiểm sát để làm cơ sở lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, rõ ràng; đảm bảo kinh phí tuyên truyền cho cuộc vận động, cho công tác bồi dưỡng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, tạo điều kiện cho việc tuyên truyền được triển khai một cách sâu rộng và đa dạng; cần có sự kiểm tra, giám sát và tổng kết, rút kinh nghiệm cho từng đợt, từng hình thức và nội dung tuyên truyền, đảm bảo công tác tuyên truyền có chất lượng, đạt hiệu quả cao./.

Số lần truy nhập 38639794
Số người đang xem: 798