VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 TỐI CAO

 

Số: 2686/VKSTC-C2

V/v di dời thiết bị công nghệ thông tin đến Trụ sở mới VKSND tối cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

 

 

 

 

 

 

 

 - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

 - Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

 - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1,2,3;

 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-VKSTC ngày 25/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp nhận và chuyển trụ sở làm việc của Cơ quan VKSND tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) sẽ tiến hành di dời các thiết bị công nghệ thông tin sang Trụ sở mới, thời gian cụ thể như sau:

- Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến sẽ được chuyển từ ngày 27/6/2018, tạm dừng tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến trong toàn Ngành.

- Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ được chuyển từ ngày 07/7/2018. Các ứng dụng công nghệ thông tin chung của toàn Ngành như: Phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, Phần mềm Quản lý và thống kê các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp, Hệ thống phần mềm thống kê, Phần mềm Quản lý cán bộ, Phần mềm kế toán, Phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng, Trang thông tin điện tử của VKSNDTC, Phần mềm Thư điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phần mềm quản lý công văn, Phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo... sẽ dừng hoạt động. Các đơn vị và địa phương cần hoàn thành việc truyền số liệu thống kê tháng 6 năm 2018 chậm nhất vào ngày 06/7/2018.

Dự kiến ngày 10/7/2018, hệ thống công nghệ thông tin tại Trụ sở mới sẽ hoạt động trở lại. Do thay đổi đối tác cung cấp đường truyền nên địa chỉ truy cập các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay đổi. Cục 2 sẽ có thông báo địa chỉ truy cập mới cho các đơn vị sau.

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thông báo để các đơn vị chủ động bố trí công việc./.

 

 

Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Các đ/c Lãnh đạo VKSNDTC (đểb/c);

- Lư­u: VT, Cục 2.

TL. VIỆN TRƯ­ỞNG

CỤC TRƯ­ỞNG CỤC THỐNG KÊ TỘI PHẠM

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

 

 

Trần Văn Trung

 

 

 

Số lần truy nhập 37474494
Số người đang xem: 1433