VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

 

Số: 01/TB-HĐTTCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức
ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

–––––––––––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VKSTC ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo đến thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, như sau:

1. Thời gian và địa điểm ôn thi

1.1. Thời gian ôn thi: 03 ngày (từ ngày 18/7/2018 đến ngày 20/7/2018)

- Ngày 18/7/2018: ôn thi môn Kiến thức chung;

- Ngày 19/7/2018: ôn thi môn Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự;

- Ngày 20/7/2018: ôn thi môn Luật Dân sự và Luật Tố tụng Dân sự.

Thời gian học trong ngày:

- Buổi sáng: từ 8h00 phút đến 11h30 phút,

- Buổi chiều: từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

1.2. Địa điểm ôn thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Về việc làm thủ tục thi

Đề nghị thí sinh có mặt tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vào lúc 13h00 phút ngày 22/7/2018 (Chủ nhật) để làm thủ tục dự thi (xem số báo danh, phòng thi); nghe phổ biến nội quy, quy chế thi và nhận thẻ dự thi.

3. Thời gian và địa điểm thi

3.1. Thời gian thi

* Thứ hai (ngày 23/7/2018): Khai mạc kỳ thi và tổ chức thi:

- Buổi sáng:

+ Từ 07h00 phút: Khai mạc kỳ thi, tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

+ Từ 8h30 phút: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết, thời gian 180 phút).

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30 phút: Thi môn Ngoại ngữ tiếng Anh (thi viết, thời gian 90 phút).

+ Từ 15h30 phút: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút).

*  Thứ ba (ngày 24/7/2018)

- Buổi sáng: Từ 8h00 phút, thi môn Kiến thức chung (thi viết, thời gian 180 phút).

- Buổi chiều: Từ 13h30 phút, thi môn Tin học (thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút).

(Thí sinh có mặt tại phòng thi buổi sáng lúc 07h00 phút, buổi chiều lúc 13h00 phút).

3.2. Địa điểm thi

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

4. Lưu ý

- Yêu cầu các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ để dự khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến địa điểm, nội quy, quy chế thi và nhận Thẻ dự thi;

- Thí sinh dự thi phải mang theo Thẻ dự thi; Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi;

- Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn;

- Thí sinh có nhu cầu về chỗ ở trong thời gian ôn thi và dự thi liên hệ trực tiếp với đồng chí Lê Thị Điệp, SĐT: 0986.890.012./.

 

 Nơi nhận:

- Các thí sinh dự thi;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Ban giám sát;

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

- Lưu: V15, HĐTTCC.

TM. HỘI ĐỒNG THI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSNDTC

Lê Hữu Thể