VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3268/VKSTC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

V/v cung cấp số điện thoại

 

 

 

                 Kính gửi:                                   

 

 

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

 

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

 

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để thuận tiện trong quan hệ công tác của Viện kiểm sát các cấp, VKSND tối cao xây dựng cuốn Danh bạ điện thoại của ngành Kiểm sát nhân dân. Đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, số điện thoại của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao

- Số điện thoại của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương;

- Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của công chức, viên chức, người lao động tại các phòng làm việc (ghi cụ thể số phòng làm việc).

2. Viện kiểm sát quân sự trung ương

- Số điện thoại của Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Số điện thoại của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng;

- Số điện thoại của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;

- Số điện thoại của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương, khu vực.

(Viện kiểm sát quân sự trung ương tổng hợp số điện thoại của Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương, khu vực).

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

- Số điện thoại của Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Họ và tên, chức vụ, số điện thoại của công chức, người lao động tại các phòng làm việc (VKSND cấp cao 1 ghi cụ thể số phòng làm việc).

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Số điện thoại của Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Số điện thoại của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng;

- Số điện thoại của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VKSND cấp tỉnh;

- Số điện thoại của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

(VKSND cấp tỉnh tổng hợp số điện thoại của VKSND cấp huyện).

Các đơn vị cung cấp số điện thoại theo mẫu đăng trên Mục Thông báo của Trang tin điện tử VKSND tối cao http://www.vksndtc.gov.vn, gửi về Văn phòng VKSND tối cao qua Phòng Hành chính (P.103) bằng văn bản và FAX 01 bản trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp xây dựng Danh bạ điện thoại của Ngành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT (để b/c);

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Long

 

Mẫu danh bạ điện thoại tải về tại đây

 

Số lần truy nhập 38901038
Số người đang xem: 2568