VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 TỐI CAO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3448/VKSTC-VP

V/v gửi lịch công tác tuần,

các loại văn bản hành chính

vào hộp thư điện tử

     Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

           

          

 

           Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí nâng cao hiệu quả quản lý. Trước mắt ứng dụng công nghệ thông tin vào việc gửi các loại văn bản hành chính qua thư điện tử như: lịch công tác tuần, thông báo, giấy triệu tập hội nghị,… đến các đơn vị. VKSND tối cao thông báo và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung sau:

1. Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 31/8/2018, VKSND tối cao thực hiện việc gửi các loại văn bản hành chính trên đến các đơn vị bằng văn bản giấy gửi trực tiếp, đồng thời gửi đến hộp thư điện tử của các đơn vị đã được VKSND tối cao cấp. Từ ngày 01/9/2018, VKSND tối cao không gửi văn bản giấy đến các đơn vị mà chỉ gửi vào Hộp thư điện tử đã cấp cho các đơn vị.

2. Thủ trưởng các đơn vị cung cấp danh sách địa chỉ hộp thư điện tử của Lãnh đạo cấp vụ và tương đương, Trưởng Phòng tham mưu tổng hợp và tương đương gửi về Văn phòng VKSND tối cao (qua Phòng Hành chính, P.103) trước ngày 22/8/2018 để tổng hợp gửi Cục 2 tạo tài khoản thư điện tử của Ngành. Sau khi tạo tài khoản xong Cục 2, sẽ thông báo đến các đơn vị danh sách hộp thư điện tử.

Đề nghị các đơn vị thường xuyên truy cập vào Hộp thư điện tử để nắm thông tin, xử lý công việc

Văn bản này thay thế Văn bản số 3415/VKSTC-VP ngày 15/8/2018 của VKSND tối cao về việc đăng lịch công tác tuần, các loại văn bản hành chính trên trang tin điện tử. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến các đơn vị liên quan để thực hiện và gửi về Văn phòng VKSND tối cao đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Các đ/c PVT VKSND tối cao (để b/c);

- Tổ Kiểm sát viên VKSND tối cao;

- Cục 2 (để p/h);

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Các đ/v thuộc VP (để t/h);

- Lưu: VT, VP.                            

TL. VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tiến Long