VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số:  3467/VKSTC-V15

 

V/v thông báo tuyển sinh

công chức, viên chức đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi:

 

 

 

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Thông báo số 77-TB/VP165 ngày 26/7/2018(Thông báo số 77) của Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương về tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩtại Nhật Bản năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộđề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh cho phổ biến Thông báo số 77 để công chức, viên chức trong đơn vị biết, đăng ký tham gia và làm hồ sơ dự tuyển; lập danh sách lý lịch trích ngang công chức, viên chức đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia dự tuyển.

Công văn cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển, danh sách lý lịch trích ngang theo mẫu và hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Mục 5 Thông báo số 77 đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (phòng Quản lý đào tạo) trước ngày 27/8/2018; đồng thời gửi file dữ liệu (Công văn cử công chức tham gia dự tuyển và lý lịch trích ngang) theo địa chỉ email: phongquanlydaotaov15@gmail.comđể tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định. Hết thời hạn nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ không nhận được các tài liệu đăng ký dự tuyển, coi như đơn vị không có nhu cầu.

(Thông báo số 77-TB/VP 165 ngày 26/7/2018 của Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165 và mẫu lý lịch trích ngang danh sách công chức, viên chức tham gia dự tuyển được đăng trên trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: http://www.vksndtc.gov.vn/).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Lê Hữu Thể, PVT (để báo cáo);

- Lưu: VT, V15.

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

(Đã ký)

 

 

Tăng Ngọc Tuấn

 

 

Tài liệu tải về tại đây