VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số: 3573/VKSTC-V15

V/v Thông báo Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2018

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

 

 

 

 

 

       Kính gửi:

-  Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) năm 2018 cho niên khoá 2019 - 2021 như sau:

1. Thông tin về Chương trình học bổng JDS

Học bổng JDS giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản, trong đó có ngành học Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Niên khoá 2019 - 2021, chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa 60 học viên thạc sĩ.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả nước, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khoẻ đi học tại nước ngoài, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong các cơ quan nhà nước (trong đó có ít nhất 06 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại có đóng bảo hiểm xã hội);

- Độ tuổi: từ 24 đến dưới 39 tuổi tính đến ngày 01/4/2019;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chưa từng nhận bất kì học bổng nước ngoài nào ở trình độ thạc sĩ;

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu: TOEFL 500 điểm (tương đương CBT 173, iBT 61) hoặc IELTS 5.0 điểm (không có kĩ năng nào dưới 5.0). Nếu chưa có chứng chỉ, ứng viên có thể tham gia kì thi TOEFL IPT miễn phí do văn phòng JICE tổ chức;

- Có văn bản của cơ quan quản lý đồng ý cử đi dự tuyển, trong đó thể hiện ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với công việc hiện tại;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định của Chính phủ Việt Nam;

- Đối với trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài nhưng không do Nhà nước cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học phối hợp với nước ngoài thực hiện tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận văn bằng tương đương do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

3. Các tiêu chí tuyển chọn

- Ứng viên có khả năng đóng góp cao cho đất nước sau khi tốt nghiệp;

- Ứng viên có năng lực và thành tích tốt trong học tập và công tác, bao gồm cả trình độ tiếng Anh thể hiện qua điểm thi TOEFL hoặc IELTS quốc tế.

4. Thời gian và hồ sơ đăng ký

Để tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và bộ hồ sơ dự tuyển học bổng JDS, ứng viên truy cập trang web http://jds-scholarship.org.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: Trước 17:00 ngày 29 tháng 10 năm 2018 (thời hạn nộp hồ sơ giấy tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Dự án học bổng JDS nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện).

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định đối với học bổng dự tuyển, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo và đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND địa phương quan tâm, chỉ đạo cho phổ biến đến công chức, viên chức trong đơn vị biết, đăng ký dự tuyển. Công văn cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển và danh sách kèm theo đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (qua Phòng Quản lý Đào tạo) trước ngày 10/10/2018 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định. /.

(Kèm theo Công văn này là mẫu Danh sách cử công chức, viên chức tham gia dự tuyển học bổng JDS niên khoá 2019 - 2020).

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Lê Hữu Thể, PVT VKSNDTC (thay b/c);

- Đ/c Vụ trưởng Vụ 15 (thay b/c);

- Lưu: VT, V15.

TL.VIỆN TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

Mẫu danh sách đăng ký dự tuyển tại về tại đây

 

Số lần truy nhập 38639562
Số người đang xem: 564