VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3651/VKSTC-VP

V/v triệu tập Hội nghị toàn quốc

Chánh Thanh tra VKSND năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Vụ 14, Vụ 15, Thanh tra VKSND tối cao;

 

- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;

 

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-VKSTC ngày 01/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức “Hội nghị Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân năm 2018”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định triệu tập Hội nghị Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

 

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Đồng chí Phan Văn Tâm, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thừa ủy quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị;

- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 02 đại biểu (Lãnh đạo Văn phòng; Phòng Tham mưu tổng hợp);

- Các đơn vị: Vụ 14, Vụ 15 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, mỗi đơn vị 01 đại biểu (Lãnh đạo Vụ);

- Lãnh đạo và một số công chức Thanh tra Viện kiểm sát nhân tối cao.

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Mỗi đơn vị cử 02 đại biểu gồm: Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thanh tra.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

- Mỗi đơn vị cử 01 đại biểu là Chánh Thanh tra nếu Chánh Thanh tra vắng mặt thì Phó Chánh Thanh tra dự hội nghị.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên mời Viện trưởng và toàn thể công chức Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội nghị tổ chức trong 02 ngày (20, 21/9/2018); khai mạc vào hồi 07h30’ ngày 20/9/2018 (thứ Năm). Đúng 07h15’ ngày 20/9/2018, đại biểu dự hội nghị có mặt tại địa điểm tổ chức hội nghị để ổn định tổ chức.

 

2. Địa điểm

Khách sạn CenDeluxe Thuận Thảo, số 02 đường Hải Dương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Số điện thoại: (+84) 2573 818 818.

 

III. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đăng ký đại biểu

Các đơn vị chưa đăng ký hoặc thay đổi danh sách đại biểu đã đăng ký, liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phòng Quản trị, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, điện thoại: 0243.8255058 (số máy lẻ 802070); di động: 0986.729.047 trước ngày 10/9/2018. Phòng Quản trị, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm đặt vé máy bay các đại biểu thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Đón tiếp và bố trí nơi ăn, ngủ của đại biểu

Ban Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, ngủ của đại biểu dự hội nghị từ 13h00’ ngày 19/9/2018 (thứ Tư) tại Lễ tân Khách sạn CenDeluxe Thuận Thảo, số 02 đường Hải Dương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tài liệu hội nghị

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuẩn bị xong tài liệu chuyển Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 06/9/2018, Văn phòng thực hiện gửi tài liệu đến các đơn vị, địa phương qua hộp thư điện tử của Ngành trước ngày 10/9/2018 để nghiên cứu, đóng góp tại hội nghị.

4. Trang phục hội nghị và phương tiện đi lại

- Đại biểu mặc trang phục kiểm sát xuân hè, đeo cấp hiệu theo quy định và tự túc phương tiện đi lại.

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên bố trí xe đón đại biểu từ Sân bay Tuy Hòa về Khách sạn tổ chức hội nghị; đại biểu có nhu cầu đón tại sân bay, liên hệ với đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 0905.548.626 trước ngày 15/9/2018 để biết số lượng, thời gian bố trí xe cho phù hợp.

- Mọi thông tin khác liên quan đến hội nghị, liên hệ đồng chí Nguyễn Hưng Hùng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số điện thoại: 0982.476.386.

Yêu cầu các đơn vị cử đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);

- Lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao;

- Khách sạn CenDeluxe Thuận Thảo (để p/h);

- Phòng: HC, TV, QT, ĐX (VP, để p/v);

- Lưu: VT, VP.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tiến Long

 

 

Số lần truy nhập 38639566
Số người đang xem: 568