VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỐI CAO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 3808/VKSTC-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

V/v triệu tập Hội nghị tập huấn

công tác kiểm sát thi hành án dân sự

 

 

 

         Kính gửi:

 

 

 

 

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 14, Cục 1, Cục 2, T1, T2, T3VKSND tối cao;

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-VKSTC ngày 28/3/2018 của VKSND tối cao về tổ chức Hội nghịtập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định triệu tập Hội nghị tập huấn toàn Ngành với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng dự và chủ trì hội nghị;

- Văn phòng: Đại diện lãnh đạo Văn phòng; Thư ký Phó Viện trưởng chủ trì hội nghị; Phòng Tham mưu tổng hợp;

- Đại diệnlãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị:Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 12, Vụ 14, Cục 1, Cục 2, T1, T2, T3 (mỗi đơn vị 02 đại biểu);

- Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 11.

2. Viện kiểm sát quân sự

2.1. Viện kiểm sát quân sự trung ương:Đại diện lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạoPhòng Kiểm sát thi hành án dân sự.

2.2. Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương: Đại diện lãnh đạo Viện và 01 cán bộ chuyên trách.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

VKSND cấp cao 1, 2, 3: mỗi đơn vị 01 đại biểu.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đại diện lãnh đạo Viện và đại diện lãnh đạo Phòng 11 (mỗi đơn vị cử 02 đại biểu).

- VKSND thành phố Hà Nội mời đại diện lãnh đạo Việnvà công chức Phòng 11; 01 lãnh đạo VKSND cấp huyện và 01 Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Hội nghị tổ chức trong 1,5 ngày (ngày 20/9 và ngày 21/9/2018); khai mạc vào hồi 8h00’ ngày20/9/2018(thứ  Năm).

2. Địa điểm

Hội trường tầng 3, Trụ sở VKSND tối cao, số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Các đơn vị: T3; VKSND cấp cao 2, 3; VKS quân sự cấp quân khu và tương đương; VKDND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ VKSND Tp. Hà Nội) đăng ký danh sách đại biểu ăn, ngủ (cả lái xe), liên hệ đồng chíNguyễn Thị Hiền, Phòng Quản trị, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, điện thoại: 0243.8255058 (số máy lẻ802070); di động: 0986.729.047 trước ngày 14/9/2018. Đại biểu tự túc phương tiện đến Khách sạn La Thành, số 226 đường Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

- Đại biểu ăn sáng, trưa, tối tại Khách sạn La Thành, Hà Nội.

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu dự hội nghị từ 14 giờ 00’, ngày 19/9/2018 (thứ Tư) tại Lễ tân Khách sạn La Thành.

2. Xe ô tô đón các đại biểu dự Hội nghị vào lúc 7 giờ 00’ ngày 20/9/2018 tại Khách sạn La Thành, số 226 đường Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

3. Viện kiểm sát quân sự trung ương sao gửi Công văn triệu tập tới Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương.

4. Tài liệu hội nghị được đăng trên Mục Thông báo, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn để các đơn vị tải về, sử dụng.

5. Đại biểu mặc trang phục kiểm sát xuân hè, đeo cấp hiệu theo quy định.

6. Bản tham luận của các đơn vị gửi fax về Vụ 11VKSND tối cao trước ngày12/9/2018.

7. Tạp chí kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Truyền hình kiểm sát, Trang tin điện tử VKSND tối cao: Cử phóng viên đưa tin về hội nghị.

Yêu cầu các đơn vị cử đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/c);

- Lãnh đạo Văn phòng, Vụ 11;

- Phòng: HC, TV, QT, ĐX (VP, để t/h);

- Lưu: VT, VP.

 TL.VIỆN TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tiến Long