VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 3872/VKSTC-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến

 

 

Kính gửi:

 

 

- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng, Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13, Vụ 14, Cục 1, Cục 2, T1, T2, T3, T4, T5 VKSND tối cao;

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

 

- Viện trưởng VKSND cấp cao;

 

- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-VKSTC ngày 06/6/2018 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ và Kế hoạch số 101/KH-VKSTC ngày 29/8/2018 về tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định tổ chức hội nghị trực tuyến với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Kính mời đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo hội nghị;

- Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị;

- Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao;

- Lãnh đạo Vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác các đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 13, Vụ 14, Cục 1, Thanh tra;

- Lãnh đạo Vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác các đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12 (có thể tham dự nếu quan tâm đến nội dung của hội nghị);

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tham mưu tổng hợp, Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao;

- Đại diện lãnh đạo Cục 2, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát VKSND tối cao;

- Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, lãnh đạo Viện nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức khác thuộc Viện nghiệp vụ;

- Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo, giảng viên các khoa chuyên ngành.

3. Điểm cầu Viện kiểm sát quân sự trung ương

- Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên, Cán bộ điều tra các đơn vị nghiệp vụ.

4. Điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 2, 3

- Lãnh đạo VKSND cấp cao, lãnh đạo Viện nghiệp vụ.

- Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc các Viện nghiệp vụ;

5. Điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh;

- Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc các Phòng nghiệp vụ.

6. Điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

- Lãnh đạo VKSND cấp huyện;

- Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ

1. Thời gian

- Hội nghị tổ chức trong 01 ngày; khai mạc vào hồi 8 giờ 00’ ngày 19/9/2018 (thứ Tư).

- Đúng 7 giờ 45’ ngày 19/9/2018, đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu có mặt tại nơi tổ chức hội nghị để ổn định tổ chức.

2. Địa điểm

Điểm cầu chính tại Hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tối cao, số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội kết nối đến các điểm cầu trong hệ thống.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý

1. Thủ trưởng các đơn vị tại các điểm cầu nêu tại mục 2, 3, 4, 5 và 6 phần I Công văn này có thể bố trí thành phần tham dự Hội nghị đến cả các công chức khác trong đơn vị.

 

2. Bảo đảm kỹ thuật tại các điểm cầu

2.1. Cục 2 chịu trách nhiệm về kỹ thuật, đường truyền, cử công chức phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 3 và Vụ 14 VKSND tối cao để triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu chính đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

2.2. Viện kiểm sát quân sự trung ương; VKSND cấp tỉnh sao gửi Công văn triệu tập hội nghị tới các đơn vị trực thuộc và chủ động liên hệ với đơn vị viễn thông bảo đảm kỹ thuật, tổ chức hội nghị.

2.3. Đúng 14 giờ 00’ ngày 18/9/2018 (thứ Ba) tất cả các điểm cầu mở máy để kiểm tra kỹ thuật với điểm cầu VKSND tối cao; 7 giờ 00’ ngày 19/9/2018 (thứ Tư) các điểm cầu bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc hội nghị.

3. Makét hội nghị

Maket hội nghị thống nhất nội dung:

- Buổi sáng:

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

HỘI NGHỊ

 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,

KIỂM SÁT VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ ĐỐI VỚI

CÁC VỤ ÁN VỀ TỘI PHẠM KINH TẾ, THAM NHŨNG, CHỨC VỤ

 

…….., ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

- Buổi chiều:

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

HỘI NGHỊ

 

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN

TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ

 

…….., ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

Lưu ý : Ma két nền đỏ, chữ vàng; các điểm cầu đặt biển tên đơn vị tại vị trí dễ nhận biết trên màn hình.

4. Tài liệu hội nghị

Tài liệu hội nghị đăng trên Mục Thông báo của Trang tin điện tử VKSND tối cao (http://www.vksndtc.gov.vn).

5. Trang phục đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị mặc trang phục kiểm sát xuân hè, đeo cấp hiệu theo quy định.

6. Tuyên truyền hội nghị

Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình kiểm sát, Trang tin điện tử VKSND tối cao cử phóng viên đưa tin về hội nghị.

Công văn này thay thế cho Công văn số 3809/VKSTC-VP ngày 07/9/2018 của VKSND tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự.

Yêu cầu các đơn vị cử đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/c);

- Lãnh đạo Văn phòng, Vụ 3, Vụ 14, Cục 2;

- Phòng: HC, TV, QT (VP, để t/h);

- Lưu: VT, VP.

TL.VIỆN TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Công Đức

 

 

Số lần truy nhập 39429227
Số người đang xem: 2413