ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

ĐẢNG UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

*

  Số  225- KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai

thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

 

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 118-KH/ĐUK ngày 19/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy các cấp, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

- Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấc cấp ủy cần tập trung vào những nội dung sát với chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

 

 

2. Tài liệu, báo cáo viên

Sử dụng văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (do Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn, phát hành); các tài liệu đã sao lục.

Hội nghị triển khai Nghị quyết do đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt hoặc mời báo cáo viên cấp trên, các chuyên gia am hiểu sâu về các lĩnh vực có liên quan tới các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

3. Hội nghị do Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức tại Hà Nội.

- Thành phần:

Cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tại trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 9, Phạm Văn Bạch (trừ các đồng chí đã tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức).

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 20/12/2018

4. Hội nghị tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

- Thành phần: cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện cấp cao 3, Chi bộ Đại diện Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Đảng bộ Văn phòng); cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ phía Bắc đang làm việc tại trụ sở Đại diện Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/12/2018.

- Địa điểm: Tại Hội trường Đại diện Văn phòng VKSND tối cao.

Đảng ủy Viện cấp cao 3 và Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị. Giao đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 chỉ đạo triển khai.

5. Hội nghị do các Đảng ủy cơ sở tổ chức.

Các Đảng bộ trực thuộc còn lại chủ động tổ chức hội nghị.

- Thành phần: Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/12/2018.

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết thu hoạch cá nhân

- Đảng ủy VKSND tối cao, các đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới Ngành, đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể. Các chi ủy chi bộ trực thuộc căn cứ vào nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của chi bộ.

- Bí thư cấp ủy (từ bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trở lên), người đứng đầu cơ quan, đơn vị (từ cấp vụ trưởng và tương đương trở lên) xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

Bản Kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bản thu hoạch cá nhân giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi, để phục vụ cho kiểm điểm, đánh giá, phân loại cá nhân hằng năm vào dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm và việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban tuyên giáo phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin với các hình thức phù hợp và thường xuyên.

Các cấp ủy báo cáo tổng hợp kết quả chỉ đạo, triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII về Đảng ủy VKSND tối cao (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 15/01/2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bộ VKSND tối cao, yêu cầu các cấp ủy chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối (để b/c);

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Đảng ủy, chi ủy trực thuộc (để th/hiện);

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Việt Hùng

 

Tài liệu Học tập nghị quyết tải về tại đây

 

 

 

 

Số lần truy nhập 38504007
Số người đang xem: 966