CÁC BÀI BÁO       Ngày 10/05/2017


Nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả
 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm
Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
 
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất trí ban hành ba Nghị quyết: Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
            Trong suốt quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, trong đó cốt lõi là tập trung ưu tiên đổi mới tư duy kinh tế, chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển; coi đây là công việc thường xuyên liên tục. Trung ương đã thảo luận sôi nổi, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng.
             Trung ương thống nhất cho rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, một sáng tạo mới của Đảng ta về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới.
                Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Trung ương thống nhất nhận định, mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể, doanh nghiệp nhà nước đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả. Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, nhất là những yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới để tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
               Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung ương cho rằng, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ bị kỳ thị, coi nhẹ, kinh tế tư nhân đã được thừa nhận “là một trong những động lực” và đến nay “là động lực quan trọng” để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém. Xuất phát từ thực tiễn, Hội nghị đã thảo luận, đánh giá khách quan, khoa học về những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Trung ương thống nhất cao về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn.
              Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế mà Hội nghị Trung ương thông qua lần này có nhiều điểm mới, thật sự là bước tiến quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nếu được tổ chức thực hiện tốt chắc chắn sẽ góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.
               Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016, Trung ương nhất trí cao với nội dung báo cáo và khẳng định, điểm mới của việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này là đã gắn việc kiểm điểm công tác năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tiến hành kiểm điểm đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản; diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân thành, cầu thị; là hình mẫu cho cấp dưới noi theo.
              Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Sai phạm của đồng chí để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Trung ương đã thống nhất cao quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Việc thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng được dư luận đồng tình, thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, là bài học sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
                Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Theo nhandan.com.vn

 

 
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Viện kiểm sát Việt - Trung ký ghi nhớ về tương trợ tư pháp hình sự

Xem xét bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thân của người bị oan

ĐBQH-LS Nguyễn Chiến: “Tôi rất băn khoăn về chế định “đặc quyền” của nghề luật sư trong dự thảo BLHS 2015”

Xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây

Tòa án nhân dân tối cao Họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của các Tòa án 10 tháng đầu năm 2016

Khai mạc Phiên họp thứ ba Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bình Phước

Cần giám sát chặt chẽ công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm

Số lần truy nhập 32209878
Số người đang xem: 2137