TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 04/07/2017


 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
 
Ngày 04/7/2017, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Điều tra viên cao cấp; Kiểm tra viên cao cấp; Chuyên viên cao cấp; đại diện Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thư ký lãnh đạo Viện, cán bộ phòng Tham mưu tổng hợp, phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự trung ương và Viện trưởng, Chánh Văn phòng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham dự hội nghị.
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng trình bày tại hội nghị đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác để triển khai thực hiện; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tăng; tiến độ giải quyết án trong giai đoạn truy tố được nâng lên. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ, không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Các đơn vị tập trung giải quyết án tồn của năm trước chuyển sang, các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, các vụ án được dư luận quan tâm. Công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng đạt hiệu quả cao. Công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị được chú trọng. Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Đối mới, đề ra nhiều biện pháp cụ thể trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và Kiểm sát viên các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
 
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị
Các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cơ bản ổn định tổ chức, bộ máy; có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác xây dựng thể chế; ban hành các quy trình, quy định áp dụng trong quản lý công tác. Tiến độ giải quyết các loại án được nâng lên; chất lượng kháng nghị bảo đảm yêu cầu; chú trọng tổng hợp vi phạm ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền được nâng cao. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan và Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới. Đạt và vượt một số chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Ngành.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Có 14 ý kiến tham luận, các đại biểu nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2017; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để tháo gỡ, khắc phục. Qua đó xác định nhiệm vụ cụ thể, đề xuất các biện pháp thiết thực, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những kết quả tích cực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017; đặc biệt nhấn mạnh những giải pháp đem lại hiệu quả cao, kết quả công tác nổi bật, việc tổ chức thực hiện nội dung công tác tạo sự đột phá. Trên cơ sở kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau: thực hiện  nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, hạn chế đến mức tối đa việc ủy quyền cho cấp phó những nhiệm vụ pháp luật quy định là của cấp trưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; nhất là việc tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức phải bảo đảm năng lực, tiêu chuẩn về sức khỏe; chú trọng kiểm tra, giám sát, đánh giá công chức để sắp xếp, bố trí công chức phù hợp. Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2017, bảo đảm khách quan, chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 được giao trong Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, nhất là những vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án do ban của đảng theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc; không để xảy ra sai sót, vi phạm. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra. Tập trung nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng những quy định mới về tư pháp có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là việc thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; biên soạn lại hệ thống giáo trình, sách giáo khoa phù hợp với các đạo luật mới. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ, bảo đảm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Lê Minh Trí chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo sâu sát, quyết liệt hơn nữa; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao chất lượng kháng nghị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong hướng dẫn, trả lời thỉnh thị nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; định kỳ ban hành thông báo rút kinh nghiệm hoặc khi cần thiết phải có văn bản hướng dẫn ngay đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh. Chủ động tìm nguồn nhân sự đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều động, bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp cho các đơn vị.
Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị:
 
Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; góp phần tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
Trường Giang - Hồng Quyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Họp liên ngành giải quyết án ma túy

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên

Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016 – 2017

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri Quận 10 ngay sau kỳ họp Quốc hội

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Số lần truy nhập 36824913
Số người đang xem: 2021