CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 05/02/2018


 

VKSND tỉnh Thanh Hóa – Đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 26/7/1960, trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh và ngày càng phát triển về quy mô, cơ cấu tổ chức, chất lượng công tác ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa có 13 phòng trực thuộc và 27 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện với tổng số 468 cán bộ, công chức và người lao động.

Năm 2017, để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hoá đã phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua như: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 theo Kế hoạch công tác năm 2017 của VKSND tỉnh Thanh Hóa; thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 -2020); tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Đặc biệt, nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, năm 2017 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh đã tổ chức các Cụm, Khối thi đua. Theo đó, 40 đơn vị được chia thành 2 Khối (gồm 13 phòng trực thuộc VKSND tỉnh), 4 Cụm (gồm 27 VKSND cấp huyện). Từ năm 2017, việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể được xét trên cơ sở kết quả bình xét, xếp hạng của các Cụm, Khối thi đua, tạo luồng khí thế mới trong việc thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, chủ động của các đơn vị trong toàn Ngành.Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của VKSND tỉnh Thanh Hóa

Việc tổ chức triển khai đồng bộ các phong trào thi đua đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa. Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường kiểm sát việc khởi tố và kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra các vụ án, bảo đảm cho hoạt động điều tra tuân thủ đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, do đó chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự được nâng lên. Ngành Kiểm sát Thanh Hóa cũng triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam. Do đó, các trường hợp bắt đưa vào nhà tạm giữ, trại tạm giam đều đúng quy định của pháp luật, chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam tiếp tục được nâng lên.

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và các việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính.
Về công tác kiểm sát thi hành án, ngành Kiểm sát Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Công an, Toà án cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề ra các biện pháp đồng bộ để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường, chất lượng các kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng khâu công tác kiểm sát này tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền luôn đạt 100% (vượt 30% so với chỉ tiêu của Ngành).

Về công tác xây dựng Ngành, năm 2017, VKSND tỉnh Thanh Hóa tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ được đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần cải cách tư pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được đặc biệt quan tâm, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ được tiến hành thường xuyên. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2017, toàn ngành Kiểm sát Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc 74/74 chỉ tiêu theo Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2013 và Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; trong đó có 39 chỉ tiêu vượt yêu cầu, có 34 chỉ tiêu tăng so với năm 2016. Công tác xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào thi đua thực hiện xây dựng đơn vị Kiểm sát kiểu mẫu, người cán bộ Kiểm sát kiểu mẫu được toàn ngành thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, chất lượng cao. Hoạt động, công tác của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, được Cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.


Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Thanh Hoá

Với những thành tích nổi bật trong năm 2017, VKSND tỉnh Thanh Hóa vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, sâu rộng trong toàn Ngành,  nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017. Cụ thể: VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra; 01 tập thể được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng (5 năm liên tục); 18 tập thể và 74 cá nhân được tặng Bằng khen do có thành tích trong các phong trào thi đua.

Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận và tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 40 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 14 tập thể; tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 460 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 67 cá nhân; tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 130 cá nhân trong các phong trào thi đua năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác.

Đạt được thành tích nêu trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Cấp ủy địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hai cấp kiểm sát đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác kiểm sát, Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao và nghị quyết công tác năm của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, đề ra những phương pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm cũng như tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tập trung đổi mới hoạt động công tác thi đua khen thưởng như: Chú trọng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức thi đua giữa các điển hình tiên tiến trong Ngành; triển khai áp dụng đề tài, sáng kiến công tác có chất lượng của các cá nhân. Công tác khen thưởng kịp thời, công bằng, dân chủ đã tạo động lực cho mỗi Kiểm sát viên, công chức, người lao động trong Ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cải tiến phương pháp làm việc, đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những thành tích đã đạt được trong năm 2017 cùng với tinh thần đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức sẽ là tiền đề và động lực mạnh mẽ để Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều thành tích cao hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


Hồng Quyên
(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND

VKSND tối cao thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018

VKS dẫn chứng 7 đầu tài liệu chứng minh hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Đinh La Thăng

VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

Số lần truy nhập 36204236
Số người đang xem: 2391