CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 06/03/2018


VKSND tối cao triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Đây là Chỉ thị rất quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị cụ thể đối với từng chủ thể trong đấu thầu (chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền, cơ quan đơn vị quản lý công tác đấu thầu và cơ quan chủ quản).

Để thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg có hiệu quả và đồng bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Văn bản số 814/VKSTC-C3 ngày 05/3/2018 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện các nội dung của Chỉ thị 47/CT-TTg tới các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức, cách thức phù hợp;

- Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung được quy định tại Chỉ thị 47/CT-TTg và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao về những vi phạm (nếu có);

- Nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo Chỉ thị 47/CT-TTg, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và yêu cầu tại mục 2 phần I Chỉ thị 47/CT-TTg, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quây thầu, vây thầu... căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu;

- Giải quyết triệt để, khẩn trương các kiến nghị theo đúng quy định tại Điều 91 và quy trình tại Điều 92 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao Cục Kế hoạch – Tài chính thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong Ngành; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp phát hiện vi phạm, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, chuyên sâu về công tác đấu thầu; việc kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu, chất lượng, giúp phát hiện sớm và đầy đủ các vi phạm để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, đặc biệt là xử lý các vi phạm; thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý.

Trường hợp cần thiết hoặc phát hiện những vi phạm nghiêm trọng cần chủ động đề xuất các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Căn cứ mức độ vi phạm, báo cáo, đề nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định theo đúng quy định tại Điều 123 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

- Tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu hằng năm theo quy định.

Hồng Quyên
(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Đóng dấu bút lục biên bản, tài liệu hồ sơ vụ án vào giai đoạn nào?

VKSND tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Kinh nghiệm kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

VKSND tỉnh Thanh Hóa – Đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND

VKSND tối cao thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

Số lần truy nhập 36878168
Số người đang xem: 2063