CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 20/08/2018


 

Công tác tham mưu trong quá trình thực hiện

chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-VKSTC-VP ngày 19/6/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao đã quy định khái quát 10 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn chính của Văn phòng VKSND tối cao, đặc biệt là nhiệm vụ “Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao về kế hoạch, nhiệm vụ công tác; về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân”. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ tham mưu này được hệ thống hóa thành 09 nhiệm vụ tham mưu chủ yếu của Phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao.

1. Khái quát về vị trí, vai trò của công tác tham mưu

Thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014, Quyết định số 410/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/6/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao, các đơn vị đều thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao. Theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của VKSND tối cao về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của VKSND các cấp, hiện nay Văn phòng của VKSND được thành lập tại 3 cấp (VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh). Tại cơ quan VKSND tối cao có Văn phòng VKSND tối cao và có Phòng tham mưu tổng hợp trong các đơn vị thuộc VKSND tối cao (trừ một số đơn vị đặc thù có bộ phận làm công tác này như: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; tạp chí Kiểm sát; báo Bảo vệ pháp luật). Tại VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, có Văn phòng. Tại VKSND cấp huyện có bộ phận làm công tác văn phòng (sau đây viết tắt là Văn phòng Viện kiểm sát các cấp).

Phải khẳng định rằng, công tác tham mưu trong ngành Kiểm sát nhân dân có đặc điểm, đặc thù xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của ngành và xuyên suốt các khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND. Văn phòng VKSND tối cao là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác, về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Kiểm sát nhân dân. Giúp Viện trưởng VKSND tối cao tổ chức các phiên họp Ủy ban kiểm sát và làm thư ký các phiên họp của Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao. Chánh Văn phòng là người phát ngôn của VKSND tối cao”.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân các cấp có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức bộ máy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND nên vị trí và vai trò của công tác tham mưu được thể hiện trên nhiều phương diện, xuyên xuốt toàn bộ các khâu công tác. Theo quy định của VKSND tối cao, Văn phòng Viện kiểm sát các cấp là đơn vị chủ trì, đầu mối làm công tác tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo phân cấp quản lý; thực hiện công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động; tham mưu tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, triển khai công tác hằng năm; xây dựng các báo cáo, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; thực hiện công tác hành chính tư pháp, lưu trữ, thông tin liên lạc và các nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành. Kết quả công tác của Văn phòng Viện kiểm sát các cấp có sự tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của toàn bộ cơ quan, đơn vị và của ngành. Văn phòng Viện kiểm sát các cấp làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; mọi hoạt động phải tuân theo quy định của pháp luật và các quy định của VKSND tối cao (Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng).

Như vậy, công tác tham mưu có vị trí, vai trò quan trọng, gắn liền với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác tham mưu được thực hiện ở tất cả các cấp Kiểm sát; thông qua nhiệm vụ quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động để tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Xuất phát từ đặc điểm đặc thù đối với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, theo chúng tôi, khái niệm công tác tham mưu của Ngành được hiểu như sau: “Công tác tham mưu trong ngành Kiểm sát nhân dân là tổng thể các hoạt động trợ giúp công tác lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.

2. Nhiệm vụ và giải pháp công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Những kết quả, thành tích nổi bật của công tác tham mưu đã được phân tích, đánh giá cụ thể thông qua tổng kết 5 năm công tác văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2012 đến năm 2017 (theo Báo cáo số 113/BC-VKSTC ngày 31/10/2017 của VKSND tối cao), đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được đánh giá, làm rõ để đưa ra một số giải pháp khắc phục, kiến nghị, đề xuất. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi nhận định khái quát tình hình và đề xuất một số nhiệm vụ công tác tham mưu của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cụ thể:

2.1. Dự báo yêu cầu tình hình mới tác động đến nhiệm vụ công tác tham mưu

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng,... đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi hết sức nặng nề cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có VKSND. Thông qua các chủ trương về cải cách tư pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII, Quốc hội tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết, đặt ra các chỉ tiêu nghiệp vụ đối với ngành Kiểm sát nhân dân nhằm tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Năm 2018 và những năm tới, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân phải triển khai thi hành nhiều đạo luật mới về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân ngày càng cao hơn. Yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu trong ngành Kiểm sát nhân dân tập trung vào các nhiệm vụ: Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; thực hiện nghiêm Chương trình số 01-Ctr/BCSĐ ngày 05/12/2016 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về chương trình công tác trọng tâm cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2021.

Toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ thị toàn ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Toàn ngành tiếp tục thực hiện các nội dung đề ra trong các Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành.

Viện trưởng VKSND tối cao tiếp tục chỉ thị toàn ngành chú trọng thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: (1) Tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; (2) Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đánh giá năng lực, trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị thông qua kết quả công tác của đơn vị; (3) Bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhiệm vụ của Viện kiểm sát được xuyên suốt từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Do đó, VKSND phải phát huy vai trò là cơ quan trung tâm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm cho việc xử lý vụ án đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu.

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển nhanh chóng, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục tác động sâu sắc làm thay đổi nền kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sâu, rộng và phát triển mạnh mẽ xã hội thông tin, kinh tế tri thức, hệ thống quản lý, đặt ra thách thức đổi mới, thống nhất chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử (theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan), gắn với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của ngành.

Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính yêu cầu xây dựng đầy đủ các quy trình, trình tự giải quyết công việc ở tất cả các khâu công tác, bảo đảm minh bạch, gắn trách nhiệm công vụ ở mỗi giai đoạn được xử lý theo đúng quy trình; đáp ứng yêu cầu về chỉ số cải cách hành chính.

2.2. Đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Một là, về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tham mưu.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác tham mưu bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả và thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở quy định về tổ chức bộ máy VKSND các cấp theo Luật tổ chức VKSND năm 2014; nghiên cứu Đề án về việc thành lập Vụ tham mưu tổng hợp, VKSND tối cao.   

- Lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn cho công tác tham mưu với “… tư duy làm công tác tổ chức cán bộ là phải dám cho đi, dám nhận về”1. Xây dựng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp trong khả năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, điều phối công việc tốt. Theo kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Thông báo số 225/TB-VKSTC ngày 18/7/2017, Viện kiểm sát các cấp cần lưu ý thực hiện những giải pháp cơ bản sau:

- Quy định về việc điều động, luân chuyển định kỳ để đào tạo cán bộ làm công tác tham mưu tại Văn phòng Viện kiểm sát các cấp theo hướng: Người có từ 5 năm làm công tác tham mưu tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tổ chức điều động, luân chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ theo nguyện vọng và sở trường công tác; điều động, phân công cán bộ của các đơn vị nghiệp vụ đến làm công tác tham mưu tổng hợp tại Văn phòng Viện kiểm sát các cấp, nhằm sử dụng hợp lý những người có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm và khả năng tư duy tổng hợp đảm nhận công tác tham mưu, tổng hợp.

- Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ công chức có chức danh tư pháp và không giữ chức danh tư pháp làm công tác tham mưu bảo đảm hợp lý, hiệu quả và thống nhất. Trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ phải coi cán bộ làm công tác tham mưu là nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp trong đơn vị. Cần có cơ chế ưu tiên về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm chức vụ quản lý, chức danh tư pháp; chú ý phát hiện cán bộ trẻ có năng lực để luân chuyển, đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu theo hướng chính quy, chuyên nghiệp và chuyên sâu.

- Rà soát lại trình độ, năng lực người làm công tác tham mưu để đánh giá, phân loại khả năng giải quyết công việc thực tế, từ đó có những biện pháp đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng, bao gồm cả bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để người làm công tác tham mưu có kiến thức tổng hợp toàn diện, nắm chắc việc vận dụng các thao tác nghiệp vụ. Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ, tin học ứng dụng văn phòng và các chương trình khác về công tác văn phòng.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác lãnh đạo, quản lý và tham mưu trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ mang tính ràng buộc lẫn nhau giữa một số công tác liên quan, bảo đảm tập trung về một đầu mối, tạo sự thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giúp cho việc đánh giá kết quả công tác trong toàn ngành có chất lượng, chính xác, đúng thực tế.

Hai là, hoàn thiện quy định về công tác tham mưu.

Nghiên cứu “Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa” chế độ báo cáo.

Với quan điểm đổi mới ngành Kiểm sát nhân dân, đồng hành với “Chính phủ kiến tạo”, chúng tôi cho rằng, cần nghiên cứu định hướng của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của Chính phủ: “Đến năm 2020, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cơ bản hoàn thành và được vận hành, bảo đảm báo cáo được thực hiện trực tuyến, nội dung báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời; có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu báo cáo, biểu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến” (Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó: 

- Hệ thống báo cáo phải đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp và truyền dẫn thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện kiểm sát các cấp, đồng thời, giảm tải gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo.

- Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo để giảm gánh nặng báo cáo, bảo đảm thông tin minh bạch, chính xác; kịp thời đề xuất xây dựng các chỉ tiêu nghiệp vụ khác bên cạnh hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ theo chế độ thống kê kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, nhằm bảo đảm việc khai thác được đầy đủ số liệu, đánh giá tỷ lệ giải quyết từng chỉ tiêu công tác cần báo cáo.

- Sớm xây dựng, hoàn thiện Đề án: “Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo công tác của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.

Đề nghị Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm phối hợp với các cơ quan tư pháp trung ương ban hành thông tư liên ngành quy định thống nhất, chặt chẽ về thời điểm lấy số liệu, việc phối hợp xây dựng báo cáo định kỳ (báo cáo tháng, quý, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác hằng năm) giúp cho cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm được chính xác tình hình vi phạm, tội phạm và những vấn đề phức tạp tại địa phương cũng như toàn quốc trong kỳ báo cáo, để có những chỉ đạo, điều hành sát hợp.

Sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định về công tác tham mưu.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu, như: Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng; Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành; hệ thống mẫu báo cáo; hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành,… theo hướng quy định đầy đủ Hệ thống biểu mẫu thống kê, báo cáo công tác, phục vụ hiệu quả việc khai thác dữ liệu, đánh giá kết quả công tác; dễ dàng cung cấp số liệu ở các thời điểm báo cáo khác nhau.

Văn phòng VKSND tối cao nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo toàn diện về tăng cường công tác quản lý hành chính, văn phòng, áp dụng quy định về chỉ số cải cách hành chính; đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao cho chủ trương xây dựng, ban hành thông tư để quy định về công tác tham mưu tổng hợp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Triển khai phần mềm quản lý án, phần mềm quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành để cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm. Viện kiểm sát cấp tỉnh nghiên cứu áp dụng cơ chế phân công đầu mối nằm trong tổ chức Văn phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi việc thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và quản lý án hình sự, tương tự mô hình hiện nay đang triển khai tại Văn phòng VKSND tối cao, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa phương, nhằm giúp cho Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị quản lý chặt chẽ số vụ, việc về hình sự hiện nay đơn vị đang giải quyết; cũng như nắm bắt những thiếu sót, tồn tại nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Nâng cấp phần mềm thống kê, quản lý án để các đơn vị nghiệp vụ có thể trích xuất dữ liệu từ phần mềm, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; có hướng dẫn kèm theo khi ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê mới.

Sớm thay đổi biểu mẫu thống kê cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và các tiêu chí báo cáo; hằng năm phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê, bảo đảm sự tương thích về số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo bằng văn bản; bổ sung số liệu thống kê về thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; hỗ trợ chức năng trích xuất số liệu thống kê (lũy kế) đối với cấp cơ sở để bảo đảm chính xác, thuận tiện cho theo dõi, quản lý, phục vụ kịp thời các báo cáo chuyên đề, đột xuất; cung cấp số liệu kết quả công tác tuần của toàn ngành, số liệu phục vụ báo cáo công tác nội chính,… phục vụ hiệu quả công tác tham mưu.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức mới về công nghệ thông tin cho công chức làm công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị công nghệ, kỹ thuật mới trong công tác.

Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện công tác tham mưu.

Có nhận thức đúng về vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, nhất là công tác tham mưu tổng hợp, vì đây chính là yếu tố then chốt trong công tác tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp về phương hướng, nhiệm vụ công tác, về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác. Theo đó, cần phải tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với công tác tham mưu; đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện.

Nghiên cứu, đổi mới công tác tham mưu về quản lý, chỉ đạo, điều hành ở tầm chiến lược, có tầm nhìn bao quát và kế hoạch hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban lãnh đạo Văn phòng, đơn vị theo định kỳ, nhất là chế độ giao ban hằng tuần, hằng tháng. Thông qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tăng cường chỉ đạo công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ, rút kinh nghiệm và sơ kết, tổng kết công tác văn phòng theo định kỳ.

Bảo đảm công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của Đảng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành nói chung và công tác văn phòng nói riêng, vì Văn phòng là đầu mối thu thập, xử lý thông tin, báo cáo.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; tạo cơ chế, điều kiện rõ ràng cho người làm công tác tham mưu kịp thời nắm thông tin liên quan đến công tác như: Tiếp cận các văn bản, báo cáo (bao gồm một số văn bản, báo cáo Mật), dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các đoàn kiểm tra,... để có thông tin tổng thể, nắm chắc kết quả hoạt động của các khâu công tác và nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp.

Văn phòng VKSND tối cao nghiên cứu, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác văn phòng Viện kiểm sát các cấp giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo để chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy kết quả đạt được của công tác tham mưu, tổng hợp xây dựng văn bản, giúp nâng cao chất lượng tham mưu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp và công tác phục vụ, bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát các cấp và của toàn ngành.

Bốn là, tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác tham mưu.

Kiến nghị cần có cơ chế chính sách bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc phù hợp với tính chất, phục vụ yêu cầu công tác tham mưu. Trang bị cho những người làm công tác tham mưu các thiết bị điện tử, để tạo điều kiện trong việc lưu, chuyển văn bản, như: Máy ghi âm, ghi hình,... máy tính xách tay không kết nối internet để thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước (theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác bảm đảm an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân).

Hỗ trợ, đảm bảo kinh phí chi cho hoạt động thông tin liên lạc, mua văn phòng phẩm... phù hợp với đặc thù của công tác tham mưu tổng hợp, nhất là dịp phục vụ sơ kết, tổng kết, phục vụ hoạt động giám sát, xây dựng báo cáo Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan có thẩm quyền.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận công tác thuộc Văn phòng và với các đơn vị làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; có mối quan hệ phối hợp tốt với người làm công tác tham mưu của các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan; quan hệ chặt chẽ giữa bộ phận làm công tác tham mưu Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới./.

1 Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ tổ chức cán bộ, VKSND tối cao ngày 03/7/2018.

TS Đỗ Thành Trường,

Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng VKSND tối cao

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Một số kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của ngành KSND

Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự

"Quyền im lặng" của bị cáo và những yêu cầu với Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự

Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân

Luận tội và một số vấn đề cần lưu ý

Những điểm mới về đương sự trong vụ án hình sự

Những bất cập về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong BLTTDS năm 2015

Một số lưu ý khi kiểm sát việc thụ lý vụ án hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

Điểm mới về bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra

Về xem xét quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của Viện kiểm sát