CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

23/09/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSTC về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong đó, số lượng công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng tăng lên; đội ngũ giảng viên được bổ sung về số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao; hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy dần hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm phục vụ giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Kết quả đó góp phần vào việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số công chức, viên chức chưa cập nhật những kiến thức và kỹ năng cần thiết theo vị trí việc làm, nên trong thực hiện hoạt động nghiệp vụ và trong quản lý, điều hành chưa thực sự đạt hiệu quả; nhiều giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chưa được xây dựng, bổ sung, cập nhật kịp thời nên chất lượng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; một số giảng viên còn thiếu kiến thức thực tiễn về nghiệp vụ kiểm sát; vẫn còn tình trạng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước khi bổ nhiệm.

Để khắc phục những hạn chế trên và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp đối với công chức, viên chức trong Ngành

- Bảo đảm hằng năm, công chức, viên chức trong Ngành phải được bồi dưỡng ít nhất 05 ngày để cập nhật quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ;

- Đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong Nhà trường với tự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ từ thực tiễn hoạt động kiểm sát thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án, vụ việc có tính chất điển hình ở VKSND các cấp;

- Tăng cường phối hợp giữa VKSND địa phương, đơn vị với các Nhà trường để mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức trong Ngành.

2. Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị so với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và tiêu chuẩn của từng ngạch chức vụ, chức danh để xây dựng  kế hoạch cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp gắn với công tác quy hoạch cán bộ;

- Kiểm sát viên VKSND tối cao, lãnh đạo đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, công chức có học vị Tiến sỹ phải đăng ký ít nhất 40 giờ giảng/01 năm tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành theo quyết định giao nhiệm vụ của Viện trưởng VKSND tối cao;

- Có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức có bản lĩnh năng lực nổi trội và triển vọng để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý ở VKSND các cấp.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng chất đội ngũ giảng viên; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu bảo đảm về cả chất và lượng; nâng cao hiệu quả công tác quản trị Nhà trường, phát triển Nhà trường theo định hướng ứng dụng;

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó quan tâm đưa nội dung đào tạo bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh, kỹ năng thực hành nghề vào giảng dạy tại Nhà trường;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù hoạt động của Ngành để nghiên cứu, đề xuất thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính và việc chuyển ngạch công chức sang viên chức đối với công chức, giảng viên công tác tại Trường theo quy định của Luật Viên chức (sửa đổi năm 2019), bảo đảm việc triển khai thực hiện có lộ trình phù hợp, ổn định về tổ chức cán bộ và không ảnh hưởng nhiều tới tư tưởng, tình cảm và thu nhập của người lao động tại các Trường;

- Phát triển nguồn lực của Nhà trường để liên kết bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho công chức, viên chức theo quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh trong Ngành;

- Chủ động mời các chuyên gia trong và ngoài Ngành đến giảng dạy tại Trường;

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tập trung đào tạo đại học chuyên ngành luật hệ chính quy; nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo Thạc sỹ, tiến tới đào tạo Tiến sỹ luật, tạo nguồn lực chất lượng cao cho Ngành.

4. Vụ Tổ chức cán bộ

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong Ngành

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành để tham mưu về chiến lược phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành;

- Phối hợp với Thanh tra VKSND tối cao và đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tại các VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành.

5. Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự

- Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận về đào tạo, bồi dưỡng đã ký kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài; đề xuất việc cử sinh viên, giảng viên, công chức, viên chức của Ngành đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tư pháp, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh liên kết đào tạo đại học và sau đại học luật ở nước ngoài theo quy định của Luật giáo dục đại học và của ngành Kiểm sát nhân dân.

6. Cục Kế hoạch - Tài chính: Phân bổ và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các VKSND địa phương, đơn vị trong Ngành theo quy định để thực hiện Chỉ thị này bảo đảm hiệu quả.

File đính kèm
TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm