CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Kiểm sát - Cơ quan thông tin lý luận, nghiệp vụ của ngành KSND

26/02/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đối với Tạp chí Kiểm sát nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên (26/02/1961 - 26/02/2021).

Cách đây 60 năm, vào ngày 26/02/1961, số 01 của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân, tiền thân của Tạp chí Kiểm sát, đã được xuất bản. Quyết định làm và phát hành ấn phẩm đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người Viện trưởng đầu tiên của VKSND tối cao, đánh giá cao vai trò của công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động báo chí, đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị, cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân và đông đảo bạn đọc

https://kiemsat.onecmscdn.com/2021/02/26/2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân

Trải qua các giai đoạn phát triển với tên gọi khác nhau, như: “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” (1961 - 1962), “Nội san công tác kiểm sát” (1963 - 1980), “Tập san công tác kiểm sát” (1981 - 1990), “Tạp chí Kiểm sát” (từ năm 1990 đến nay), TCKS luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, thông tin lý luận, khoa học nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát; qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

Trong những năm gần đây, Tạp chí Kiểm sát có những bước phát triển vượt bậc cả về bề rộng và chiều sâu. Tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động ngày càng hoàn thiện; chất lượng nội dung của tạp chí in không ngừng được nâng lên, được các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, Kiểm sát viên, bạn đọc đánh giá cao về tính khoa học, tính thực tiễn, nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát; đa dạng hóa về loại hình hoạt động báo chí, cùng với tạp chí in, đã có tạp chí điện tử và chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân; là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành, đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột xuất do lãnh đạo VKSND tối cao giao, trong đó nổi bật là đầu mối phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng bộ phim “Sinh Tử” - bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên phản ánh đậm nét về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, Tạp chí Kiểm sát đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011), được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (2013, 2019), nhiều năm liên tục được tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của ngành Kiểm sát nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và những bài học kinh nghiệm trong 60 năm qua; trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, trong thời gian tới, Tạp chí Kiểm sát cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, luôn quán triệt, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích hoạt động.

Lãnh đạo Tòa soạn và tập thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Kiểm sát cần tiếp tục nhận thức đúng, đầy đủ về tính chất hoạt động của đơn vị, là cơ quan báo chí của VKSND tối cao, cơ quan thông tin về lý luận, khoa học pháp lý, khoa học nghiệp vụ kiểm sát, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần làm sáng thêm hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Bám sát định hướng nhiệm vụ, trọng tâm công tác tuyên truyền được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, đó là: “Tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước”. Tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây dựng và áp dụng pháp luật, về những nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Thông tin kịp thời, đầy đủ những chủ trương công tác, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng của VKSND, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV, nhất là về thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chống tội phạm tham nhũng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp; về bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các hoạt động tư pháp; về kết quả thực hiện các khâu công tác đột phá năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tập trung nâng cao chất lượng nội dung tạp chí in, tạp chí điện tử theo hướng tăng cường tính thực tiễn, tính nghiệp vụ chuyên ngành. Chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, thông tin khoa học nhằm nắm bắt, phát hiện vấn đề, nhu cầu của bạn đọc, xác định sát đúng trọng tâm, chủ đề, đề tài để tổ chức, biên tập, chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng; tổng hợp thông tin, cung cấp luận cứ, tham gia công tác nghiên cứu khoa học; đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Là đơn vị thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát cần chủ động tham mưu về nội dung trọng tâm tuyên truyền hàng năm và sự chỉ đạo tập trung, thống nhất để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong toàn ngành; hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì phối hợp xây dựng phần tiếp theo của bộ phim truyền hình dài tập tuyên truyền về hoạt động của ngành; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân.

Hai là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Kiểm sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong thời gian tới và là yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động của đơn vị. Vì vậy, trong thời gian tới, Tạp chí Kiểm sát phải hết sức chú trọng công tác này, cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên vững vàng về chính trị, có trình độ lý luận, am hiểu về pháp luật, nghiêp vụ kiểm sát và nghiệp vụ báo chí, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phát hiện vấn đề, kỹ năng viết bài, biên tập tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm, khai thác hiệu quả tiện ích của công nghệ thông tin, báo mạng điện tử trong xu thế chuyển đổi số.

Ba là, củng cố, phát triển đội ngũ cộng tác viên; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Là một tạp chí khoa học, nghiệp vụ chuyên ngành, nên việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với cộng tác viên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nội dung của tạp chí. Vì vậy, cần quan tâm củng cố, phát triển đội ngũ cộng tác viên, có biện pháp để huy động sự tham gia viết bài, cộng tác của các nhà nghiên cứu, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, nhất là các chuyên gia, các cộng tác viên tại các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cần duy trì thường xuyên các hội nghị cộng tác viên, các kênh trao đổi thông tin, tương tác hai chiều, thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao phù hợp... để có những bài viết chất lượng cao; cầu thị, lắng nghe ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của các cộng tác viên và bạn đọc cho hoạt động của Tòa soạn để tiếp thu, hoàn thiện.

Bốn là, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động; tăng cường nguồn lực, các điều kiện đảm bảo hoạt động.

Tạp chí Kiểm sát cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo VKSND tối cao và các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, biện pháp, lộ trình phù hợp để thực hiện chủ trương, quy định mới về sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đảm bảo sự ổn định và tiếp tục phát triển.

Với tinh thần kế thừa, phát huy truyền thống đáng tự hào qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới, Tạp chí Kiểm sát sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được những thành công mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của ngành Kiểm sát nhân dân./.

Tiến sĩ NGUYỄN QUANG DŨNG
Phó Viện trưởng VKSND tối cao,
Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân

(kiemsat.vn)
Tìm kiếm