[x] Đóng lại

Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại

(KS)- Để đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Viện kiểm sát tỉnh Hà Nam đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị bố trí, sắp xếp cho đảng viên, cán bộ tham gia đầy đủ các lớp học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Cấp uỷ cùng cấp tổ chức. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện cuộc vận động một cách thiết thực, với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo chất lượng, hiệu quả như: Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; yêu cầu các đơn vị gắn việc sinh hoạt chi bộ với việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên tổ chức thảo luận theo chuyên đề và yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để phấn đấu thực hiện. Hàng năm, đơn vị tiến hành sơ kết việc thực hiện cuộc vận động để đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục; từ đó, đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo; đồng thời tiến hành bình xét, đề nghị cấp trên động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nhận thấy, đây là một mô hình thi đua, rèn luyện mới và là một trong những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, từng bước chuẩn hoá đội ngũ Kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và yêu cầu cải cách tư pháp. Ý thức được điều đó, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt, triển khai quy chế đến toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp để tổ chức thực hiện. Đồng thời gắn việc bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ nhằm xây dựng một đội ngũ Kiểm sát viên trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong sáng, dũng cảm bảo vệ công lý, kiên quyết không khoan nhượng trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành “Quy định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” để các cán bộ, đảng viên trong đơn vị phấn đấu thực hiện và chỉ đạo các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng cấp huyện thường xuyên báo cáo, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình để Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh nắm được, từ đó có biện pháp động viên, khích lệ những cán bộ nêu gương tốt hoặc uốn nắn kịp thời các cán bộ có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và lối sống. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên có đủ trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở từng cấp kiểm sát. Từ năm 2007 đến nay, đã cử 102 lượt cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, hội nhập kinh tế quốc tế; 10 đồng chí đi học lớp hoàn chỉnh kiến thức cử nhân luật; 6 đồng chí đi học cao học; 9 đồng chí đi học cao cấp chính trị; 7 đồng chí đi học lớp quản lý nhà nước… Kết quả đến nay, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã có 100% Kiểm sát viên có trình độ đại học, 5 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 22 đồng chí có trình độ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Kết quả việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã giúp các cán bộ, Kiểm sát viên hiểu rõ hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động đối với việc rèn luyện để trở thành Kiểm sát viên giỏi. Sau 5 năm thực hiện, các cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đều có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và lời dạy của Bác đối với người cán bộ Kiểm sát phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” trong thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ, Kiểm sát viên đã nâng cao ý thức cách mạng cũng như tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ kiến thức theo yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam đã có 2 đơn vị và 3 cá nhân được Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen và 6 đơn vị, 13 cá nhân được Cấp uỷ cùng cấp tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, để triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quyết định số 169 về bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi đạt kết quả tốt, trước hết Lãnh đạo đơn vị phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, Kiểm sát viên về ý nghĩa và tầm quan trọng, tác dụng to lớn của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc bồi dưỡng, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hai là, trong quá trình giáo dục, rèn luyện cán bộ làm theo lời dạy của Bác không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi mà phải làm cho cán bộ, Kiểm sát viên thấy được giá trị lời dạy của Bác ngay trong công việc thường nhật của chính mình và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi trong toàn Ngành. Từ đó, tạo cho cán bộ, Kiểm sát viên có ý thức tự giác, tích cực thi đua rèn luyện và học tập theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Ngọc Tuyến
Số lần truy nhập 43949005
Số người đang xem: 1572