[x] Đóng lại

VKSND tỉnh Lai Châu: Tổ chức Hội nghị

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(KS Online)-Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Đảng ủy cấp trên, vừa qua Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tham gia học tập là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hiện công tác trong cơ quan. Đồng chí Nông Văn Hải, báo cáo viên cấp tỉnh, Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị.

Nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tham dự Hội nghị, công chức, viên chức được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề như: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm; Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay. Việc học tập chuyên đề trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả lời dạy của người đối với cán bộ ngành kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tôn”, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, đảng bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ sinh hoạt thường xuyên, và gắn liền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND tỉnh Lai Châu

Tổ tuyên truyền

Số lần truy nhập 43949007
Số người đang xem: 1574