VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAOSố:  1339/VKSTC-V11

V/v báo cáo kết quả kiểm sát

thi hành án hành chính

                  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

        

                    Kính gửi:        Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

                                          các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao cho Vụ kiểm sát thi hành án dân sự xây dựng Kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án hành chính.

Để có cơ sở xây dựng kiến nghị trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành trước kỳ họp Thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 11) đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm sát thi hành án hành chính của VKSND cấp mình theo đề cương báo cáo kèm theo.

Báo cáo gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 11) trước ngày 18/4/2019 (bản mềm gửi về địa chỉ hòm thư của Vụ 11 theo địa chỉ: vp_v11@vks.gov.vn).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);

- Đ/c Trần Công Phàn PVT VKSTC (để báo cáo);

- Lưu: V11 (3b), HS (1b).

   

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Kim Sáu

 

 

 

 

Đề cương báo cáo tải về tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 44695656
Số người đang xem: 2842