VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số:  909/VKSTC-V4

V/v thực hiện Hướng dẫn số 33 ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao liên quan đến lĩnh vực giải quyết án ma túy

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

 

Kính gửi:

 

 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

 

Ngày 30/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 33). Toàn văn nội dung Hướng dẫn số 33 đã được sao gửi đến các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện kiểm sát Quân sự Trung ương; đồng thời, đăng tải lên mục “Thông báo” trên Trang thông tin điện tử của Ngành tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn/khac-986.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Điểm 3, Mục II và Mục IV của Hướng dẫn số 33 về trách nhiệm của Vụ nghiệp vụ trong quản lý, kiểm tra, đánh giá đối với các vụ án, bị can đình chỉ thuộc lĩnh vực được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra. Để có số liệu tổng hợp, phân tích và xây dựng báo cáo phục vụ lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong lĩnh vực giải quyết án ma túy (từ Điều 247 đến Điều 259 thuộc Chương XX: Các tội phạm về ma túy của BLHS năm 2015); Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chỉ đạo triển khai, thực hiện như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 33 (kèm theo 05 phụ lục và đề cương báo cáo) theo tinh thần chỉ đạo chung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015, trong đó có các vụ án về ma túy.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phải phân công 01 đơn vị làm đầu mối (trong đó, phân công 01 công chức cụ thể) để thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ do miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự trong lĩnh vực giải quyết án ma túy của cả hai cấp (tỉnh, huyện).

Đối với Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cần chỉ đạo, phân công 01 đơn vị làm đầu mối để thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ do miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự trong lĩnh vực giải quyết án ma túy trong toàn hệ thống Viện kiểm sát Quân sự.

Viện KSND cấp tỉnh và Viện kiểm sát Quân sự Trung ương lập danh sách đơn vị, công chức được cử làm đầu mối (theo mẫu biểu kèm theo văn bản này) gửi về Vụ 4 trước ngày 01/4/2019, đồng thời gửi (bản mềm) vào địa chỉ hộp thư điện tử: vp_v4@vks.gov.vn của Phòng Tham mưu tổng hợp (Phòng 1) Vụ 4.

3. Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát Quân sự Trung ương chỉ đạo các đơn vị được phân công làm đầu mối thực hiện quản lý, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ do miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với án ma túy theo đúng quy định tại Mục IV Hướng dẫn số 33; đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ hộp thư điện tử nêu trên của Phòng 1 Vụ 4.

4. Vụ 4 giao Phòng Tham mưu tổng hợp là đầu mối để thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ do miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015 trong lĩnh vực giải quyết án ma túy trong toàn Ngành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí: Bùi Thị Thu Hương, Kiểm tra viên, SĐT: 0914.827.676 (là người trực tiếp thực hiện) hoặc đồng chí: Nguyễn Đức Giang, Kiểm sát viên Cao cấp, Trưởng phòng 1, số điện thoại: 0942.669.686 để được giải thích và hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVT VKSTC (để báo cáo);

- Lưu: VT, V4.

 

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN MA TÚY

 

 

(Đã ký)

 

 

      Nguyễn Văn Hải         

 

 

Mẫu danh sách tải về tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 42449651
Số người đang xem: 3122