VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 1557/VKSTC-V13

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự

 

 

 

 

Kính gửi: 

- Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;

- Các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp cao 1, 2, 3;

- Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: VP, Vụ 1,Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5,

Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 11, Vụ 15, Cục 1, Cục 2, Cục 3 thuộc Viện KSND tối cao;

- Các đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-VKSTC ngày 20/3/2019 của Viện KSND tối cao về việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự trong năm 2019 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Vụ 13 đã chủ trì, phối hợp với Vụ 14 lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.Hồ sơ gồm:

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật tương trợ tư pháp năm 2007 trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự;

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự;

- Dự thảo Đề cương Luật tương trợ tư pháp về hình sự.

Viện KSND tối cao (Vụ 13) đề nghị các đồng chíchỉ đạo đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiếnđối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viện KSND tối cao kể từ ngày 18/4/2019;

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Vụ 13 - Viện KSND tối cao trước ngày 02/5/2019 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền.

 

 

Qúa trình triển khai nếu cần trao đổi đề nghị liên hệđồng chí Nguyễn Hoành Đạt - Trưởng phòng Vụ 13 (số điện thoại: 024 38255058/810021, ĐTDĐ: 0988671113, email: datnh_v13@vks.gov.vn) để phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Các đồng chí PVT VKSNDTC (để b/c);

- Văn phòng, Vụ 14 (để p/hợp);

- Lưu Văn thư Vụ 13 (đ/c Đạt).

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Tiến

 

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo tải về tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 42449520
Số người đang xem: 3115