Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua

"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020