VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

 

Số:  2789/VKSTC-V14

V/v sơ kết 03 năm thực hiện

 Luật Tổ chức VKSND về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 6  năm 2019

 

 

 

                    Kính gửi:

- VKS quân sự trung ương;

- Các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4,

  Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 13 VKSND tối cao;

- VKSND cấp cao 1, 2, 3;

- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về Công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị, VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2014 về quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự (theo Đề cương báo cáo và phụ lục kèm theo Công văn này); tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung sơ kết

1.1. Tình hình triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

1.2. Kết quả thực hiện quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

1.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

1.4. Những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo sơ kết

 Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/11/2018.

Báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp đề nghị gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đồng thời, gửi bản mềm qua địa chỉ email: vp_v14@vks.gov.vn) trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao.

(Lưu ý:

- Đề cương Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Tổ chức VKSND năm 2014 về quyền kháng nghị, quyền kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự và các Phụ lục được đăng trên Mục Thông báo của Trang tin điện tử VKSND tối cao.

- VKSND cấp tỉnh tổng hợp số liệu Báo cáo của các VKSND cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của mình)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC (để p/hợp chỉ đạo);

- Lưu: VT, V14.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Trần Công Phàn

 

 

Tài liệu kèm theo tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 47011195
Số người đang xem: 3149