VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 TỐI CAO

 

Số: 3012/VKSTC-V9

V/v: Góp ý dự thảo Quy trình, kỹ năng hoạt động của KSV trước, trong và sau phiên tòa dân sự sơ thẩm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Hà nội, ngày 11  tháng  7  năm 2019

 

                                  

 

                      Kính gửi:

                                     - Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

                                     - Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                        

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) được giao nhiệm vụ xây dựng “Quy trình, kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự sơ thẩm”, đến nay Vụ 9 đã hoàn thành dự thảo Quy trình, kỹ năng.  

Để hoàn thiện Dự thảo “Quy trình, kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự sơ thẩm” trước khi trình Hội đồng thẩm định, Vụ 9 đề nghị các đơn vị triển khai nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Văn bản đóng góp ý kiến của các đơn vị xin gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 9) theo địa chỉ: Đồng chí Nguyễn Văn Trường: Phòng 4 – Vụ 9; file điện tử về địa chỉ email: vp_v9@vks.gov.vn trước ngày 20/7/2019, để kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dự thảo “Quy trình, kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa dân sự sơ thẩm”, các đơn vị khai thác trên Trang web của Ngành kiểm sát nhân dân tại địa chỉ: www.vksndtc.gov.vn, trong mục “Thông báo”./.

 

              

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng (để b/c);

- Vụ trưởng Vụ 9;

- Đ/c Thành, Phó Vụ trưởng;

- Lưu: VT, V9 (02b).

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC

GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ,

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

 

(Đã ký)

 

 

Vương Văn Bép

 

Tài liệu kèm theo tải về tại đây!

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 47011409
Số người đang xem: 3181