VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số: 4184/VKSTC-C2

V/v tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

 

   - Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Vụ 1, 2, 3, 4, 5,           6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Cục 1;

   - Viện kiểm sát Quân sự Trung ương;

   - Viện kiểm sát nhân cấp cao 1, 2, 3;

   - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

         

Để lãnh đạo, công chức làm công tác thống kê của Viện kiểm sát các cấp, nhất là công chức làm công tác thống kê cơ sở (thống kê của Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp tỉnh, các Viện nghiệp vụ củaViện kiểm sát cấp cao, các Vụ, Cục nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cán bộ thống kê của Viện kiểm sát quân sự các cấp) nắm vững, hiểu đúng, thống nhất các tiêu chí thống kê, nhất là các tiêu chí mới sửa đổi, bổ sung để xây dựng các báo cáo thống kê của đơn vị mình chính xác, đầy đủ, đúng kỳ hạn,đồng thời, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Hệ thống các biểu mẫu thống kê (sửa đổi), Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị, VKSND các cấp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung mới của Hệ thống các biểu mẫu thống kêvà tiếp tục góp ý để hoàn thiện Hệ thống các biểu mẫu thống kê. Khi nghiên cứu, góp ý, các đơn vị, VKSND các cấp tập trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:

- Các tiêu chí thống kê đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng các báo cáo của Ngành chưa? Cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những tiêu chí nào?

- Các tiêu chí thống kê có phù hợp với quy định của pháp luật không? Có chính xác, rõ ràng không? Có khả năng thu thập không?

- Các hướng dẫn đã đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu chưa? Cần sửa đổi, bổ sung nội dung nào?

- Dự báo những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và các kiến nghị, đề xuất khắc phục?

Báo cáo của các đơn vị, VKSND các cấp về việc tổ chức Hội nghị và ý kiến góp ý gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin qua hộp thư điện tử:vp_c2@vks.gov.vn trước ngày 30/9/2019.

Yêu cầu các đơn vị, VKSND các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và gửi báo cáo đúng hạn.

(Dự thảo Tờ trình,Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi) và Hướng dẫn được đăng tải trên trang tin điện tử của Ngành)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Nguyễn Văn Quảng

Phó Viện trưởng VKSTC (để b/c);

- Lưu: VT, C2.

TL.VIỆN TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THỔNG KÊ TỘI PHẠM

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Trung

 

 

Tài liệu kèm theo tải về tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 47064438
Số người đang xem: 2725