Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1240/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP), gồm:

- Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Các Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác phòng, chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội. Mời: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các ủy viên: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chánh Văn phòng, Bộ Công an; Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an, Thư ký Ban Chỉ đạo.

Mời đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và theo chuyên đề; đề xuất xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

- Chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh và thống nhất.

- Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; giới thiệu, vận động, tiếp nhận, ký kết và tổ chức triển khai các dự án với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

- Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Xem toàn văn Quyết định số 1240/QĐ-TTg tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

Số lần truy nhập 45558669
Số người đang xem: 2400