Chi uỷ Chi bộ VKSND thành phố Uông Bí

 thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

         

  Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

   Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Căn cứ những quy định của cấp trên và đặc điểm tình hình của Chi bộ, hàng năm, Ban Chi uỷ đã ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác trong đó chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng viên chính thức kèm cặp, hướng dẫn các quần chúng là đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ trong giai đoạn thử thách.

Sau mỗi kỳ đại hội, Chi uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng thanh niên trong đơn vị. Thông qua các hoạt động tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Chi bộ đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả công tác phát triển đảng viên hàng năm đều kết nạp từ 1 đến 2 đồng chí theo kế hoạch. Đặc biệt, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, toàn bộ đảng viên mới kết nạp đều là đoàn viên, thanh niên Chi đoàn, 100% đảng viên mới được kết nạp đều phát huy khả năng ở mọi cương vị công tác. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Để công tác phát triển đảng viên được hiệu quả hơn trong những năm tới, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí xác định cần tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Quán triệt từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho Đoàn viên thanh niên gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XII) của Đảng;

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn viên, thanh niên; cử đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn ngắn, trung và dài hạn.

- Giao cho đoàn viên, thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích nhằm phát huy khả năng, khẳng định bản thân và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng kế hoạch công tác, phương hướng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bùi Đình Thi

 VKSND thành phố Uông Bí

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 44623110
Số người đang xem: 2797