[x] Đóng lại

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số: 5526/VKSTC-V8

V/v gửi Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm sát

việc tạm giữ, tạm giam và THAHS năm 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 11  năm 2019

 

 

 

Kính gửi:        Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

                       Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch số 191 /KH-VKSTC ngày 08/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân; Chương trình công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đã xây dựng văn bản số 5525/VKSTC-V8 ngày19/11/2019về hướng dẫn xây dựng báo cáotổng kết công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 và được đăng tải trên trang Web của ngành Kiểm sát nhân dân (có phụ lục kèm theo).

Đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng 8 khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, số liệu xây dựng báo cáo tổng kết đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn gửi báo cáo về Vụ 8 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện báo cáo có nội dung nào chưa rõ đề nghị liên hệ với đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Vụ 8 (sđt: 0988.365.927, hoặc liên lạc qua địa chỉ email:vp_v8@vks.gov.vn hoặc thuyttb_v8@vks.gov.vn để được giải đáp kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường,PVT-VKSNDTC

(để b/c);

- Văn phòng-VKSNDTC (đểt/hợp);

- Lưu: VT; Vụ 8. (67b)

TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤTRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT TẠM GIỮ,

TẠM GIAM VÀTHI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lương Minh Thống

 

 

Tài liệu kèm theo

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 43809615
Số người đang xem: 3619