VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

 

Số:  304/VKSTC-V1

V/v báo cáo thực trạng

bắt, tạm giữ, tạm giam năm 2020

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng  02  năm 2020

 

 

                 Kính gửi: 

                               - Thủ trưởng các đơn vị: Vụ 2, 3, 4, 5, 6 VKSND tối cao;

                               - Viện trưởng VKSND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; theo đó, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh VKSND tối cao (Vụ 1) tiếp tục thực hiện Chuyên đề nghiệp vụ“Thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố”.

Để thực công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam đúng quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu của Ngành, phục vụ kịp thời báo cáo của Viện trưởng tại các kỳ họp của Quốc hội, Vụ 1 đề nghị các đơn vị: Vụ 2, 3, 4, 5, 6 VKSND tối cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ xây dựng báo cáo thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam năm 2020 (theo Đề cương báo cáo; 09 Phụ lục gửi kèm theo Công văn này). VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu của cả 02 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện), gửi về Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể như sau:

          - Báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết của Ngành:

          + Báo cáo 06 tháng (từ 01/12/2019 đến 20/5/2020), gửi trước ngày 25/5/2020;

+ Báo cáo 12 tháng (từ 01/12/2019 đến 20/11/2020), gửi trước ngày 25/11/2020;

          - Báo cáo phục vụ Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội:

          + Báo cáo 06 tháng (từ 01/10/2019 đến 20/3/2020), gửi trước ngày 25/3/2020;

          + Báo cáo 09 tháng (từ 01/10/2019 đến 20/6/2020), gửi trước ngày 25/6/2020;

          + Báo cáo 12 tháng (từ 01/10/2019 đến 20/9/2020), gửi trước ngày 25/9/2020.

 

(Lưu ý: Qua theo dõi năm 2019, một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc việc báo cáo theo nội dung yêu cầu của VKSND tối cao, nhất là báo cáo, các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam không có căn cứ; bắt, tạm giữ, tạm giam sau đó phải trả tự do không xử lý hình sự hoặc Tòa án tuyên không phạm tội); báo cáo gửi không đúng thời  hạn, gây khó khăn cho công tác tổng hợp của Vụ 1. Do vậy, năm 2020,  đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân công bộ phận chuyên trách quản lý Chuyên đề, lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện (thông báo cho Vụ 1 biết thông tin, số điện thoại để liên hệ khi cần thiết). Trước khi gửi báo cáo bản giấy về Vụ 1, đề nghị gửi trước bản mềm vào hòm thư huongntl_v1@vks.gov.vn. Nếu có thắc mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Lan Hương (Phòng 3, Vụ 1 VKSND tối cao) theo SĐT 0383.466.888).

Đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

                                                         

 Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c);

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT (để b/c);

- VP VKSTC (để theo dõi);

- Lưu: VT, P3 (Vụ 1).    

   TL.VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN AN NINH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Lê Đức Xuân

 

 

Tài liệu kèm theo

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 44621937
Số người đang xem: 1620