VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Số: 21/KH-BVSTBPN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Hội nghị cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao năm 2020, VKSND tối cao xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

- Gặp mặt, giao lưu, biểu dương và tôn vinh lực lượng cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân gắn với kỉ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7-1960-26/7/2020 và kỉ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3;

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, đóng góp của nữ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, VKSND các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân. 

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Hình thức tổ chức

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức giao lưu trực tiếp.

2. Thời gian tổ chức

- Trong thời gian 01 buổi, từ 08 giờ 15 phút đến 12h ngày 06/03/2020 (Thứ sáu).

3. Địa điểm

Hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tối cao, số 9 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự Hội nghị

4.1. Đại biểu của VKSND tối cao:

- Đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Kiểm sát nhân dân và Tổ giúp việc của Ban; Ban Nữ công Công đoàn VKSND tối cao;

- Toàn thể nữ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc VKSND tối cao đang làm việc tại trụ sở VKSND tối cao (số 09 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); nữ là lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng, khoa trở lên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trong đó, có đồng chí nữ tiêu biểu, được đơn vị bình xét, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng (theo hướng dẫn của Vụ Thi đua-Khen thưởng VKSND tối cao). 

4.2. Đại biểu của VKSND cấp cao

- VKSND cấp cao 1: Đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao; toàn thể nữ công chức, viên chức và người lao động.

- VKSND cấp cao 2, 3: Đồng chí Viện trưởng, nữ là lãnh đạo VKSND cấp cao và 01 đồng chí nữ tiêu biểu.

4.3. Đại biểu của VKSND cấp tỉnh: Trưởng ban VSTBPN của VKSND cấp tỉnh; nữ là lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và một 01 đồng chí nữ tiêu biểu.

4.4. Đại biểu của Viện kiểm sát quân sự Trung ương: Đồng chí Viện trưởng và một 01 đồng chí nữ tiêu biểu.

4.5. Đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam; nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao là nữ; nguyên Trưởng Ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân.

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Chương trình Hội nghị

- Văn nghệ chào mừng;

- Giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình Hội nghị (Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Trưởng ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân);

- Báo cáo tóm tắt về công tác cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân (do đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng Ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân trình bày);

- Tham luận của các đại biểu bằng hình thức giao lưu, tọa đàm;

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao;

- Tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao đối với cán bộ nữ tiêu biểu ngành Kiểm sát nhân dân (Đồng chí Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng dẫn chương trình);

- Phát biểu, kết luận và bế mạc Hội nghị.

- Kết thúc Hội nghị lãnh đạo VKSND tối cao mời các đại biểu cùng toàn thể nữ công chức, viên chức và người lao động (thành phần tại Điểm 4 Mục II của kế hoạch này) tham dự liên hoan ẩm thực tại tầng 4 Trụ sở VKSND tối cao.

2. Trang phục tại Hội nghị:

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân mặc trang phục kiểm sát mùa đông.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Ban VSTBPN: Chủ trì việc tổ chức Hội nghị, chuẩn bị nội dung cho Hội nghị và lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị này.

2. Tổ giúp việc của Ban VSTBPN:

- Xây dựng các dự thảo Kế hoạch Hội nghị, Chương trình Hội nghị, Báo cáo và Báo cáo tóm tắt công tác cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân, Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và Bài phát biểu kết luận, bế mạc Hội nghị của đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng ban VSTBPN ngành KSND.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban nữ Công Công đoàn VKSND tối cao về chuẩn bị chương trình văn nghệ của Hội nghị; phối hợp với Văn phòng, Vụ Thi đua, khen thưởng về công tác hậu cần và khen thưởng nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu tại Hội nghị.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công của lãnh đạo VKSND tối cao và in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị và Đại biểu tham dự Hội nghị.

3. Vụ Thi đua, khen thưởng: Tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao hướng dẫn bình xét, tổng hợp và đề xuất danh sách khen thưởng cho các cá nhân là nữ tiêu biểu các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong ngành KSND.

4. Vụ Tổ chức cán bộ: Phối hợp với Tổ giúp việc của Ban VSTBPN ngành KSND rà soát, lập danh sách số lượng đại biểu tham dự Hội nghị theo quy định tạo Kế hoạch này.

5. Văn phòng VKSND tối cao: Chịu trách nhiệm về mời và đón tiếp đại biểu, phần lễ tân, hậu cần Hội nghị.

6. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1, 2, 3; VKSND cấp tỉnh: Chuẩn bị bài tham luận theo gợi ý của Ban VSTBPN ngành kiểm sát nhân dân (Danh sách đơn vị tham luận có phụ lục số 1 kèm theo); cử đại biểu tham dự Hội nghị (theo phụ lục số 2 kèm theo); bình bầu cá nhân nữ cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng theo điểm 4, Mục II của Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Ban VSTBPN ngành KSND (Công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN).

7. Cơ quan thông tin báo chí của Ngành:

- Tạp chí Kiểm sát

+ Xây dựng Clip truyền hình về truyền thống, những kết quả nổi bật của công tác công tác cán bộ nữ, đóng góp của phụ nữ đối với Ngành;

+ Chịu trách nhiệm xây dựng, đạo diễn kịch bản, chương trình gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm tại Hội nghị.

- Báo Bảo vệ pháp luật xây dựng số báo chuyên đề về công tác cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân, gắn với 60 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân để tuyên truyền và phát cho Đại biểu tham dự Hội nghị.

- Các trang tin điện tử của Ngành: Đưa tin, tuyên truyền về hoạt động của phụ nữ, công tác cán bộ nữ ngành Kiểm sát nhân dân.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

- Kinh phí tổ chức Hội nghị được lấy từ nguồn kinh phí hành chính của Văn phòng VKSND tối cao.

- Kinh phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Hội nghị của VKSND cấp cao, Viện kiểm sát địa phương tự chi trả theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân, Tổ Giúp việc của Ban phối hợp với Ban Nữ công Công đoàn VKSND tối cao để thực hiện;

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, VKSND các cấp thực hiện theo nhiệm vụ đã phân công;

Giao Ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân tham mưu tổ chức Hội nghị, đôn đốc các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp có liên quan triển khai thực hiện nội dung này.

(Lưu ý: Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và cộng đồng; do vậy, tùy theo diễn biến tình hình, lãnh đạo VKSND tối cao sẽ có Thông báo cụ thể sau).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị, VKSND các cấp phản ánh về VKSND tối cao (qua Tổ Giúp việc của Ban VSTBPN ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15, Tổ trưởng Tổ giúp việc, số ĐT: 0913.306.367) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC (để báo cáo);

- Đảng ủy VKSNDTC;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, Viện trưởng VKSNDCC, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh;

- Công đoàn, Ban nữ công CĐ VKSNDTC;

- Thành viên của Ban VSTBPN ngành KSND,

  thành viên Tổ giúp việc của Ban;

- Ban VSTBPN VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, BVSTBPN.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

   Trần Công Phàn

TRƯỞNG BAN VSTBPN NGÀNH KSND

 

Phụ lục kèm theo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 45364413
Số người đang xem: 2471