VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

BAN CHỈ ĐẠO 138

NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 45 /KH-BCĐ138

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 456/KH-BCĐ138/CP, ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ và Kế hoạch số 10/KH-VKSTC, ngày 17/01/2020 của Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 05/KH-VKSTC, ngày 09/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) – Thành viên Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thủ trưởng, công chức các đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp; phối hợp với liên ngành tư pháp và các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong đời sống, xã hội; xử lý nghiêm các vụ việc về ma túy, từng bước xóa bỏ các đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong Ngành đối với công tác phòng, chống ma túy góp phần làm giảm tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng; bảo đảm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, kế hoạch, chương trình của Ban Chỉ đạo 138/CP và Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kết hợp với tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, các biện pháp ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước đối với các chất ma túy và tiền chất để ban hành văn bản kiến nghị với cơ quan chủ quản liên quan có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong công tác phòng, chống ma túy để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy thường xuyên nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

5. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự trong phòng, chống ma túy; chú trọng trao đổi, phối hợp trực tiếp để giải quyết từng vấn đề, vụ việc, đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng văn bản hợp tác, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống ma túy của cấp trên và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống ma túy của cấp ủy và chính quyền địa phương. Căn cứ vào diễn biến tình hình vi phạm, tội phạm về ma túy trên địa bàn và đặc điểm cụ thể của mỗi đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống ma túy cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình.

Tiếp tục nghiên cứu áp dụng hiệu quả các các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành về những nội dung có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Tích cực tham gia góp ý xây dựng vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy và hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan. Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và phân tích, xử lý thông tin về tình hình ma túy Chủ động trong nghiên cứu khoa học, đánh giá thực chất diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, tìm ra nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình hiện nay.

Phối hợp thực hiện dự án“Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và năng lực xử lý án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”.

3. Tập trung tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy đối với người sử dụng, đối với mỗi gia đình, cộng đồng và toàn thể xã hội; lưu ý tới tác hại và hậu quả đặc biệt nguy hiểm gây ra bởi một số loại ma túy mới xuất hiện trong thời gian qua; kết hợp với tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách và quy định của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tổ chức chính trị, xã hội, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đặc biệt quan tâm quán triệt tới từng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyệt đối không tham gia vào việc chứa chấp, sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất và các hành vi vi phạm khác liên quan đến ma túy; đồng thời có trách nhiệm giáo dục con, cháu của mình và những người thân trong gia đình, bạn bè, ... tránh xa tệ nạn và tội phạm về ma túy.

4. Tập trung làm tốt công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử các vụ án ma túy; chú ý các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu quả hoạt động xác minh, truy tìm làm rõ tình trạng tài sản của bị can để áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài sản đối với nguồn tài sản bất minh, tài sản đảm bảo thi hành án của các đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý đối với tài sản do phạm tội mà có.

Viện kiểm sát nhân dân các địa phương chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và các Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra về tội phạm ma túy để nắm chắc, đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có liên quan đến tội phạm về ma túy; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết, đề ra yêu cầu xác minh, phân loại xử lý kịp thời, đúng thời hạn.

Tăng cường tính chủ động trong công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử các vụ án ma túy, chú ý quan tâm các vụ án lớn, phức tạp, có tổ chức và có yếu tố nước ngoài, tang vật là ma túy thu giữ được với số lượng đặc biệt lớn được dư luận quan tâm. Thường xuyên nghiên cứu nắm chắc những đặc điểm, đặc trưng của loại tội phạm về ma túy, từ đó chủ động đề ra các giải pháp hạn chế việc lạm dụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; kịp thời phân loại các trường hợp bắt, giữ người phạm tội của Cơ quan điều tra, để hạn chế tối đa việc giữ người sau đó không xử lý về hình sự được; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống oan, sai và để lọt tội phạm; chủ động tăng cường hoạt động thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, tiếp cận ngay với hồ sơ vụ án, trong trường hợp cần thiết yêu cầu Cơ quan điều tra cho tiếp cận các tài liệu trinh sát để nghiên cứu nhằm đề ra yêu cầu điều tra sát với vụ án; cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát trực tiếp hoạt động điều tra, tuân thủ quy định về giao nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, biên bản về hoạt động điều tra, thực hiện đóng dấu bút lục và sao lưu tài liệu xây dựng hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và quy chế nghiệp vụ của Ngành. Không để vi phạm tố tụng có thể dẫn đến tài liệu có giá trị chứng minh nhưng không được coi là chứng cứ vì không thu thập hợp pháp; yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh, thu giữ kịp thời các khoản tiền, tài sản của bị can và người liên quan sử dụng vào việc phạm tội và do phạm tội mà có, phát hiện kê biên tài sản đảm bảo thi hành án. Khắc phục việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với các vụ án ma túy do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên, do thiếu chứng cứ, do vi phạm tố tụng, do để lọt tội phạm hoặc do chưa có sự thống nhất về quan điểm nhận thức trong đánh giá chứng cứ. Đảm bảo việc truy tố phải có đủ căn cứ, việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đề xuất mức hình phạt tương xứng với hành vi của người phạm tội để vừa bảo đảm tính trừng phạt của pháp luật và mang tính giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy, ngay cả trong cơ quan, đơn vị mình. Triển khai, tham gia có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” 26/6 hàng năm theo sự chỉ đạo chung của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân và chính quyền các địa phương.

6. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3 cần tập trung quan tâm đến công tác kiểm tra, hướng dẫn địa phương, chủ động nắm tình hình về tội phạm ma túy thông qua các báo cáo ban đầu, các thông tin từ báo chí, truyền thông, mạng xã hội để có sự chỉ đạo kịp thời đối với các vụ án ma túy lớn, có tính chất phức tạp, có nhiều bị can, liên quan đến nhiều địa phương khác nhau do Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới thụ lý giải quyết, đảm bảo việc xử lý được nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai; nhưng cũng không để lọt tội phạm và người phạm tội.

7. Công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam cần chú ý đến các biện pháp đấu tranh phòng ngừa việc đưa ma túy vào trong để sử dụng trái phép; thực hiện kế hoạch kiểm sát định kỳ hoặc đột xuất để phát hiện nắm tình hình vi phạm, chú ý các dấu hiệu khả nghi từ các phạm nhân và các thông tin, dư luận từ quần chúng nhân dân để phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng hoặc mua bán trái phép chất ma túy trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam hoặc Trại giam. Ban hành văn bản kiến nghị, xử lý nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm.

8. Thường xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp để đảm bảo kiểm sát đầy đủ các các phiên họp xét Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, kiên quyết không đồng ý với các trường hợp không đảm bảo về thủ tục pháp lý. Thông qua công tác này cần tập hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để nghiên cứu ban hành kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung khắc phục tình trạng rườm rà, không khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tế, quan tâm bảo vệ quyền con người của người nghiện nhưng cũng phải bảo đảm an toàn cho xã hội, có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

9. Duy trì quan hệ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm có liên quan đến ma túy. Đối với những vụ án có yếu tố nước ngoài, các đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kịp thời kiểm tra, xác minh, thu thập thông tin khi có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với các vụ án về ma túy thuộc trách nhiệm giải quyết, đảm bảo đúng quy định pháp luật; các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, nhất là các địa phương có đường biên giới cần phải chủ động phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng và Cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan ngoại vụ) của địa phương để có các hình thức, biện pháp trao đổi thông tin và tương trợ giúp đỡ khi xử lý các tội phạm về ma túy theo đúng quy định.

10. Các Viện kiểm sát địa phương trên cơ sở số lượng án ma túy thụ lý hàng năm cần quan tâm, sắp xếp đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có năng lực, phẩm chất, giàu kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, có nhiệt huyết cho đơn vị, bộ phận làm án ma tuý, bảo đảm đủ biên chế để phục vụ cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Trong khi Nhà nước chưa có chính sách ưu đãi cho lực lượng làm án ma túy, Lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương cần quan tâm, động viên để giữ nhiệt huyết cho đội ngũ công chức làm án ma túy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và các Viện kiểm sát nhân dân địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng Kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong năm 2020.

Các đơn vị thực hiện tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng báo cáo gửi về Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân (Phòng Tham mưu tổng hợp, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy – Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Thời điểm mốc lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020, gửi trước ngày 31/3/2020.

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, gửi trước ngày 05/5/2020 (thời điểm mốc lấy số liệu từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/4/2020); Báo cáo tổng kết năm 2020, gửi trước ngày 05/11/2019 (thời điểm mốc lấy số liệu từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/10/2020).

2. Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu và phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân tiến hành thành lập các Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình, những vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc về cơ chế, về chính sách, về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy tại các địa bàn tuyến, trọng điểm các địa phương phát sinh nhiều tội phạm ma túy để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân chỉ đạo giải quyết trực tiếp hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết. Cử thành viên tham gia đầy đủ các đoàn khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các Viện kiểm sát địa phương.

Trên đây là các nội dung cần triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy năm 2020, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSND tối cao;                

- BCĐ các CTPCTPTW (VP BCĐ 138 TW);

- VKS quân sự Trung ương;

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- VKSND cấp 1, 2, 3;

- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- TT BCĐ PCTP và TNXH VKSND tối cao;

- C04 Bộ Công an;

- Lưu: VT, V4.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN MA TÚY

Nguyễn Văn Hải

 

 

 

Số lần truy nhập 47160523
Số người đang xem: 2551