[x] Đóng lại
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện tốt cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
 
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007, nay là Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về tiêu chuẩn và quy trình tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân đến toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp. Qua việc học tập hầu hết cán bộ, công chức nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi để mỗi cán bộ phấn đấu không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp của tỉnh Bạc Liêu cùng với Chi uỷ Chi bộ, Ban chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức nghiên cứu học tập theo các chuyên đề với tổng số 2.988 lượt người tham dự, cụ thể như sau: Năm 2007: chuyên đề 1: Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay; chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; chuyên đề 3: Giới thiệu tác phẩm "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2008: Triển khai thực hiện chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và “Sửa đổi lối làm việc”. Năm 2009: Triển khai thực hiện chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với “Kỷ niệm 40 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2010: Triển khai thực hiện chủ đề “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Năm 2011: Triển khai thực hiện chủ đề theo lời dạy của Bác Hồ với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Qua tiếp thu, quán triệt và thực hiện theo các nội dung trên, hầu hết cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Bạc Liêu nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng các chủ đề được triển khai, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh, có đầy đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa, có tinh thần trách nhiệm cao và lương tâm nghề nghiệp trong sáng. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức thể hiện rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương giao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, công chức trong Ngành, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, làm chuyển biến trong cán bộ, công chức về ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm được nâng lên; công tác đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí được thể hiện rõ hơn, trong những năm qua toàn tỉnh không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải bị xử lý kỷ luật.
Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, hàng năm đơn vị đăng ký công trình, phần việc và tổ chức cho 100% cán bộ, công chức viết bản đăng ký về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện cuộc vận động này gắn với lời dạy của Người đối với cán bộ của ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” còn nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân các cấp “vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Kết quả từ năm 2007 đến năm 2010, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã nhận được 12 hồ sơ đăng ký; đã tuyển chọn được 05 Kiểm sát viên giỏi trong lĩnh vực hình sự, trong đó có 02 Kiểm sát viên trung cấp và 03 Kiểm sát viên sơ cấp.
Kết quả tuyển chọn cho thấy, các Kiểm sát viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, có phẩm chất đạo đức tốt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao biết vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.
Hàng năm, qua sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát cho thấy chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, kiểm sát việc giam giữ cải tạo, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước, hạn chế được oan, sai và bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam không có căn cứ hoặc để quá hạn luật định. Thường xuyên đổi mới về tổ chức hoạt động của ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp; về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc sử dụng ngân sách và tài sản công được thực hiện đúng quy định.
Với những tác động tích cực của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2007 đến nay, đơn vị đều được Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành; Chi bộ được Đảng uỷ cấp trên công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; Công đoàn cơ sở nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.
Đạt được kết quả nêu trên là do Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, kịp thời đề ra Chương trình, Kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thực hiện cuộc vận động gắn với công tác bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi. Đa số cán bộ, công chức đã nhận thức được mục đích, yêu cầu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007 về “Bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi” nên đã ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát và coi đây là dịp tốt để tự kiểm tra, nhìn nhận, đánh giá bản thân mình về chuẩn mực đạo đức, kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, từ đó nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện trong mỗi cán bộ, Đảng viên.
Qua quá trình thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu rút ra bài học kinh nghiệm sau:
Một là, để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Quy định số 169/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/8/2007 về “Bồi dưỡng và tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi” có hiệu quả, trước hết phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, chặt chẽ của ngành dọc cấp trên, của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, Chi uỷ Chi bộ cơ quan và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong mỗi cán bộ, công chức.
Hai là, mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải luôn thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu về đạo đức, lối sống để quần chúng noi theo.
Ba là, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, Chi uỷ Chi bộ cơ quan phải xác định đây là cuộc vận động lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng, là vấn đề vừa trước mắt, vừa lâu dài. Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, cần có sự tự giác phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức.
Bốn là, hàng tháng trong sinh hoạt Chi bộ phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./. 
Số lần truy nhập 43948988
Số người đang xem: 1556