[x] Đóng lại
Kết quả đổi mới việc tổ chức thực hiện “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tốt 5 nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt phong trào trên, Đảng bộ đã tiến hành các phương pháp đổi mới việc tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
. Xây dựng kế hoạch sớm và triển khai kịp thời: Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã sớm xây dựng các Kế hoạch số 77 và số 92 triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 và đến năm 2015 trong toàn Đảng bộ;xây dựng Quy định về chuẩn mực đạo đứcđối với đảng viên, công chức, viên chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; trên cơ sở đó yêu cầu Cấp ủy Chi bộ trực thuộc triển khai đến cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ mình quản lý quán triệt thực hiện. Định kỳ có đánh giá mặt làm được, chưa làm được, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, đồng thời báo cáo Đảng ủy nắm tình hình thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong đảng viên, công chức, viên chức thuộc Chi bộ quản lý.
. Xây dựng thành công tấm gương: người đứng đầu trong mỗi đơn vị VKSnêu cao trách nhiệm gương mẫu trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm gương cho tập thể cán bộ đảng viên, Kiểm sát viên noi theo cụ thể: từng đồng chí đều xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Từ đó luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy cơ quan, quy chế của Ngành, chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn. Nêu cao ý thức bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Chống suy thoái về đạo đức, không dao động về tư tưởng chính trị; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện việc tiết kiệm điện (không sử dụng điều hòa nhiệt độ 4/8 giờ làm việc, không sử dụng đèn, quạt khi không cần thiết), tiết kiệm nước sinh hoạt, văn phồng phẩm, đảm bảo ngày giờ công lao động vv ...
.Thường xuyên Quán triệt giáo dục cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “công minh, chính trực, thận trọng, khách quan và khiêm tốn”: Chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị, các buổi nói chuyện, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ, tổng kết chuyên đề nhằm xây dựng tính chủ động cho cán bộ đảng viên, Kiểm sát viên luôn nêu cao tình thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho Ngành kiểm sát nhân dân; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ năng lực công tác; xây dựng cho mình tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong quan hệ tiếp xúc với công dân, với các cơ quan hữu quan thể hiện tính khiêm tốn. Nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và trong thực hiện nhiệm vụ như xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra, lập hồ sơ truy tố, kiểm sát xét xử nhằm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và của công dân.
.Đổi mới quản lý, chỉ đạo điều hành phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát cấp huyện chấp hành nghiêm quy chế về chế độ thông tin báo cáo, công tác bắt xử lý người phạm tội được thực hiện nghiêm túc. Các quy chế nghiệp vụ trong hoạt động kiểm sát được chấp hành tốt; việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác bảo đảm tập trung thống nhất và có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau giữa các khâu công tác.
Cải tiến lối làm việc, trong công tác có phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, từ đó từng cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng kế hoạch công tác, xét khen thưởng, bổ nhiệm, nâng lương vv...
.Thực hiện tốt công tác và hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khái các hình thức tuyên có hiệu quả như: quán triệt, tuyên truyền trong cuộc họp thường lệ Chi bộ; đọc báo và các tài liệu của Đảng, của Ngành, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi sáng đầu tuần; triển khai Đề cương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngư­ời cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 
.Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện, các tổ chức Đoàn thể và các Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh “cùng chung tay” thường xuyên đôn dốc, nhắc nhởcán bộ, đảngviên tu dưỡng đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức của Bác; chủ động đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng quý, hằng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo viện, luôn quan tâm lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn, qua đó giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho đoàn viên thanh niên, công doàn viên để mỗi đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Với những biện pháp đổi mới trên, năm 2010, 2011 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã giành được thành tích đáng khích lệ: 02 Tập thể Chi bộ và 02 đảng viên được Đảng ủy khối tặng giấy khen, 09 đảng viên được Đảng ủy cơ quan tặng giấy khen, Đảng bộ 05 năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” toàn tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian tới, Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục tổ chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Cần đưa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên tại các Chi bộ trực thuộc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên gắn với việc làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy những mặt làm được đề ra biện pháp sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi bộ. Làm tôt nội dung trên, sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ kiểm sát có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn, làm chủ kiến thức pháp luật phục vụ tốt nhiệm vụ của Ngành, phát huy tinh thần tự giác chuyển từ "học tập" sang "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thái Hưng
Số lần truy nhập 43944936
Số người đang xem: 1099