[x] Đóng lại
Kết quả hai năm thực hiện Cuộc vận động
 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của VKSND Cao Bằng
 

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của VKSND Cao Bằng sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động, kết quả đạt được như sau:

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị: Ngay sau khi dự hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Bộ chính trị tại Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo mở hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức toàn cơ quan. Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai học tập, nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Nội dung Kế hoạch đã gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện và đặc điểm của đơn vị, nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Đặc biệt qua việc quán triệt triển khai , học tập Chỉ thị và một số tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Về chỉ đạo thực hiện các nôi dung Chỉ thị: Đảng ủy Viện kiểm sát Cao Bằng tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác đồng thời gắn với tuyên truyền kỷ niệm 85 năm xuất bản tác phẩm. Đảng bộ đã chỉ đạo yêu cầu trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các Chi bộ trực thuộc đưa hai tác phẩm ‘Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc”của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt, gắn với chủ đề của năm 2012: “Suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi chi bộ. Trong quá trình thực hiện luôn gắn chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể gắn với đó là thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông vềpháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Về nội dung xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Ngành: Đảng bộ đã rà soát các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng trước đây, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp và gắn với việc Quy định về những điều Đảng viên không được làm để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, kết hợp với việc kiểm tra đôn đốc của tổ chức Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Trong năm đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai, thực hiện việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và qua đó Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh đã quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề tư tưởng, tác phong đạo đức, biểu hiện mất đoàn kết của một số ít cán bộ lãnh đạo VKSND cấp huyện gây dư luận không tốt ở địa phương và đơn vị. Đến nay các đơn vị ở cả hai cấp kiểm sát đã ổn định không có dư luận xấu ở địa phương và đơn vị.

Về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã xây dựng cơ chế giám sát của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung nội dung quy chế làm việc về trách nhiệm đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong cơ quan. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ trực thuộc, cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Viện kiểm sát đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, đã chỉ đạo trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan tổ chức trao đổi, thảo luận về các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, như nếp sống văn minh, công sở, thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng điện, điện thoại, văn phòng phẩm và trong quan hệ với quần chúng nhận dân.

Đảng bộ đã chú trọng chỉ đạo Chi đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên theo tư tưởng tấm gương của Bác; xung kích trong các hoạt động phong trào do cơ quan và các tổ chức đoàn thể phát động. Chú trọng chỉ đạo chính quyền cơ quan và các tổ chức đoàn tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về các ngày Lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước và của Ngành.

Nhìn chung qua hai năm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (khóa XI), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Đảng, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phong cách của Bác nên đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong cơ quan luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tốt năng lực trong công việc được phân công; thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, phát huy tốt tinh thần dân chủ trong đảng, giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua đó giúp cho các chi bộ, cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục hạn chế phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả nhiều tập thể đơn vị cả hai cấp được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua khối, nhiều cá nhân, cán bộ, kiểm sát viên được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào do Ngành và địa phương phát động.

Trong thời gian tới Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng để đảng viên, công chức luôn phát huy tốt bản lĩnh chính trị, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật lao động, nghiệp vụ; Đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; phát huy tinh thần dân chủ để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo phù hợp, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác quản lý cán bô, đảng viên; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, đội ngũ đảng viên, công chức, đảng bộ cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, toàn diện./.

Số lần truy nhập 43944978
Số người đang xem: 1139